Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-02-17
Program jednání 168 kB
68 kB
Dodatek č.1 137 kB
62 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.108 206 kB
176 kB
1171/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.109 202 kB
176 kB
1174/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.110 207 kB
176 kB
1108/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a některé další zákony
Usnesení č.111 201 kB
176 kB
58/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.112 201 kB
176 kB
45/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Usnesení č.113 204 kB
175 kB
104/20 Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 705)
Příloha č.1 212 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.113
Usnesení č.114 210 kB
176 kB
105/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Moniky Červíčkové, Lucie Šafránkové, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Ilony Mauritzové, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
Příloha č.1 207 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.114
Usnesení č.115 200 kB
181 kB
107/20 Strategie vlastnické politiky státu
Usnesení č.116 203 kB
176 kB
101/20 Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035
Usnesení č.117 202 kB
176 kB
91/20 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019
Usnesení č.118 202 kB
174 kB
1152/19 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2020, tříletý plán a dlouhodobý plán
Usnesení č.119 202 kB
176 kB
96/20 Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 26. a 27. února 2020 v Praze
Usnesení č.120 204 kB
175 kB
113/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
Usnesení č.121 198 kB
176 kB
116/20 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. února 2020 v Bruselu
Usnesení č.122 199 kB
176 kB
133/20 Jmenování členů výběrové komise na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Usnesení č.123 195 kB
176 kB
132/20 Návrh na realizaci speciálního humanitárního letu do Číny
Usnesení č.124 199 kB
176 kB
128/20 Pracovní návštěva předsedy vlády v Estonsku ve dnech 17. a 18. února 2020
Usnesení č.125 197 kB
175 kB
121/20 Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
733/19 Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025
97/20 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 43. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 24. února 2020
106/20 Makroekonomická predikce České republiky (leden 2020) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
92/20 Informace pro vládu ČR o splnění úkolu III. 3. z usnesení vlády č. 488 ze dne 8. 7. 2019 ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
83/20 Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
82/20 Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2019 (předložila ministryně spravedlnosti)
85/20 Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2019 (předložila ministryně spravedlnosti)
87/20 Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2019 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
86/20 Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, sjednaných v roce 2019 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
102/20 Zpráva o průběhu a výsledcích 8. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (Řím, Itálie, 11. - 16. listopadu 2019) (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk