Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-02-03
Program jednání 166 kB
67 kB
Dodatek č.1 145 kB
64 kB
Upozornění 125 kB
60 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.87 62 kB
178 kB
1038/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.88 133 kB
177 kB
1088/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.89 130 kB
176 kB
1188/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.90 130 kB
175 kB
75/20 Návrh poslanců Jana Bauera a Zbyňka Stanjury na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
Příloha č.1 124 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.90
Usnesení č.91 130 kB
175 kB
76/20 Návrh poslanců Václava Votavy, Romana Onderky, Mikuláše Ferjenčíka, Jana Skopečka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 703)
Příloha č.1 127 kB
69 kB
Příloha č.1 k usnesení č.91
Usnesení č.92 131 kB
176 kB
65/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/19 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, in eventum jeho dílčích ustanovení
Usnesení č.93 131 kB
180 kB
62/20 Informace o aktuálním stavu řešení problematiky dopadů plánovaného rozšíření dolu Turów na českém území, o vybudování měřící sítě a o financování monitoringu podzemních vod, ovzduší, hluku a poklesů terénu k 31. prosinci 2019
Usnesení č.94 131 kB
175 kB
78/20 Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
Usnesení č.95 129 kB
175 kB
59/20 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu velitelství španělského Sboru rychlého nasazení NATO (Headquarters NATO Rapid Deployable Corps - Spain)
Usnesení č.96 129 kB
175 kB
66/20 Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 1. 2020
Usnesení č.97 123 kB
174 kB
67/20 Jmenování soudců
Usnesení č.98 123 kB
174 kB
60/20 Návrh na jmenování profesorem
Usnesení č.99 126 kB
176 kB
79/20 Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Spojeného království dne 7. února 2020
Usnesení č.100 129 kB
176 kB
71/20 Zpráva o summitu předsedů vlády Visegrádské skupiny a spolkového kancléře Rakouské republiky v Praze dne 16. ledna 2020 a o oficiální návštěvě spolkového kancléře Rakouské republiky v České republice ve dnech 15. a 16. ledna 2020
Usnesení č.101 128 kB
175 kB
68/20 Zpráva o pracovní návštěvě státního ministra pro zahraniční záležitosti Království Saúdské Arábie Ádila al-Džubajra v České republice ve dnech 8. - 10. ledna 2020
Usnesení č.102 134 kB
179 kB
95/20 Změna č. 1 dokumentace programu č. 13509 "Strategické investice přímo řízených organizací MZ"
Usnesení č.103 136 kB
179 kB
89/20 Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Gándhínagar, Indie, 15. – 22. února 2020)
Příloha č.1 114 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.103
Usnesení č.104 127 kB
175 kB
93/20 Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 56. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 13. až 16. února 2020
Usnesení č.105 128 kB
175 kB
94/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny Vadyma Prystajko v České republice ve dnech 3. až 5. února 2020
Usnesení č.106 130 kB
176 kB
Aktuální situace způsobená šířením nového koronaviru 2019-nCoV
Usnesení č.107 133 kB
178 kB
100/20 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. listopadu 2019 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 a od 1. ledna 2019 do 31. března 2019
18/20 Usnesení vlády ke koordinátorovi pro agendu ohrožených dětí
77/20 Informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR 2020 a Konvergenčního programu ČR 2020 (předložil předseda vlády)
61/20 Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
69/20 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NPÚ, SZ Telč - odkup předměstského domu čp. 93 se zahradou a ohradní zdí (předložil ministr kultury)
90/20 Informace o připravovaném zasedání ministrů obrany členských zemí NATO 12. a 13. února 2020 (předložil ministr obrany)
99/20 Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády (předložil předseda vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk