Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-01-27
Program jednání 159 kB
66 kB
Dodatek č.1 132 kB
62 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.69 127 kB
178 kB
1191/19 Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Usnesení č.70 130 kB
176 kB
1164/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.71 127 kB
176 kB
1111/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.72 131 kB
175 kB
55/20 Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 695)
Příloha č.1 117 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.72
Usnesení č.73 130 kB
178 kB
49/20 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
Usnesení č.74 127 kB
175 kB
46/20 Narovnání vlastnických práv k objektům vystavěným na základě usnesení vlády ČSSR č. 333 ze dne 21. 11. 1974, č. 234 ze dne 7. 9. 1978, č. 339 ze dne 9. 12. 1982 a usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 74 ze dne 6. 5. 1982
Usnesení č.75 128 kB
174 kB
42/20 Informace o účasti České republiky na projektu Centra Organizace Severoatlantické smlouvy pro protivzdušnou obranu (NATO Integrated Air and Missile Defence Centre of Excellence)
Usnesení č.76 133 kB
178 kB
35/20 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 až 2030 a změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
Příloha č.1 126 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.76
ikonka - mění usnesení usn. 713/2019
Usnesení č.77 130 kB
177 kB
41/20 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2019 a návrh jeho zajištění v roce 2020
Usnesení č.78 126 kB
174 kB
57/20 Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020-2024
Usnesení č.79 167 kB
212 kB
53/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2019
Usnesení č.80 130 kB
178 kB
38/20 Návrh na sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
Usnesení č.81 127 kB
176 kB
47/20 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Maďarska v České republice dne 5. ledna 2020
Usnesení č.82 132 kB
177 kB
44/20 Návrh na zřízení Výboru pro personální nominace a návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro personální nominace
Příloha č.1 193 kB
Příloha č.1 k usnesení č.82
Příloha č.2 182 kB
Příloha č.2 k usnesení č.82
ikonka - ruší usnesení usn. 508/2018 , usn. 96/2018 , usn. 711/2014 , usn. 177/2014
Usnesení č.83 126 kB
176 kB
70/20 Návrh na vyhlášení státního smutku
Usnesení č.84 131 kB
176 kB
Návrh podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz čj. 72/20
Usnesení č.85 125 kB
174 kB
Návrh na odvolání předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a jmenování předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu čj. 73/20
Usnesení č.86 136 kB
180 kB
Návrh usnesení o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií
Příloha č.1 266 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.86
ikonka - mění usnesení usn. 889/2015
54/20 Návrh na jmenování předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny zastupujícího předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
52/20 Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně za rok 2019 (předložili předseda vlády a J. Šmíd, pověřen řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost)
56/20 Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2020 (předložila T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk