Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-01-20
Program jednání 166 kB
67 kB
Dodatek č.1 138 kB
63 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.49 128 kB
175 kB
20/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.50 130 kB
174 kB
30/20 Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 675)
Příloha č.1 136 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.50
Usnesení č.51 130 kB
174 kB
31/20 Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 680)
Příloha č.1 127 kB
67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.51
Usnesení č.52 130 kB
174 kB
32/20 Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 681)
Příloha č.1 205 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.52
Usnesení č.53 131 kB
174 kB
36/20 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 685)
Příloha č.1 122 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.53
Usnesení č.54 126 kB
174 kB
1155/19 Teze Hospodářské strategie České republiky 2020 - 2030
Usnesení č.55 133 kB
178 kB
1189/19 Strategie sociálního začleňování 2021 – 2030
Usnesení č.56 132 kB
178 kB
24/20 Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Kryry a dalších opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka
Usnesení č.57 131 kB
176 kB
34/20 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019
Usnesení č.58 126 kB
174 kB
33/20 Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
Usnesení č.59 125 kB
174 kB
29/20 Jmenování zástupce Ministerstva financí do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Usnesení č.60 127 kB
174 kB
21/20 Návrh na jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.61 128 kB
175 kB
28/20 Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023
Usnesení č.62 133 kB
178 kB
19/20 Zpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017 - 2019: GEO, Skupině pro pozorování Země a evropském programu Copernicus
ikonka - mění usnesení usn. 303/2017
Usnesení č.63 128 kB
176 kB
37/20 Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
Usnesení č.64 128 kB
174 kB
26/20 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra evropských a zahraničních věcí Francouzské republiky Jeana-Yvese Le Driana v České republice dne 6. prosince 2019
Usnesení č.65 134 kB
178 kB
40/20 Návrh usnesení vlády o závěrech 2. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
Usnesení č.66 125 kB
174 kB
43/20 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2020
Usnesení č.67 126 kB
174 kB
50/20 Nominace kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku
Usnesení č.68 125 kB
174 kB
51/20 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 27. ledna 2020
35/20 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 až 2030 a změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
703/19 Návrh zákona o hromadném řízení
704/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
17/20 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018 (předložil předseda vlády)
22/20 Analýza nastavení příspěvku na bydlení obsahující zhodnocení možnosti změn jeho nastavení s cílem zvýšení motivace příjemců podpory k preferenci environmentálně šetrných způsobů vytápění (předložila ministryně práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí)
16/20 Informace o veřejné zakázce "Automobil pancéřový IVECO – opravy a udržování 2020-2024" (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk