Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-01-13
Program jednání 184 kB
70 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.24 132 kB
176 kB
1003/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.25 127 kB
174 kB
1065/19 Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Usnesení č.26 124 kB
174 kB
1176/19 Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Usnesení č.27 133 kB
174 kB
4/20 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 674)
Příloha č.1 130 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
Usnesení č.28 126 kB
174 kB
1184/19 Věcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob
Usnesení č.29 133 kB
180 kB
13/20 Vyhlášení výběrových řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu kultury, Ministerstvu obrany, Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu vlády České republiky
Příloha č.1 287 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.29
Příloha č.2 287 kB
72 kB
Příloha č.2 k usnesení č.29
Příloha č.3 287 kB
71 kB
Příloha č.3 k usnesení č.29
Příloha č.4 287 kB
72 kB
Příloha č.4 k usnesení č.29
Příloha č.5 287 kB
71 kB
Příloha č.5 k usnesení č.29
Usnesení č.30 57 kB
174 kB
1182/19 Národní strategie finančního vzdělávání 2.0
Usnesení č.31 130 kB
176 kB
1179/19 Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu
Usnesení č.32 129 kB
174 kB
1145/19 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti AAC Technologies Oy
Usnesení č.33 130 kB
176 kB
800/19 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Usnesení č.34 129 kB
175 kB
665/18 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Usnesení č.35 127 kB
173 kB
1180/19 Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice
Usnesení č.36 64 kB
176 kB
1190/19 Koncepce rozvoje venkova
Usnesení č.37 123 kB
173 kB
7/20 Informace o řešení lékařské posudkové služby - návrh dalšího postupu
Usnesení č.38 127 kB
174 kB
3/20 Návrh usnesení vlády k systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2020
Usnesení č.39 129 kB
174 kB
1173/19 Změna usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 140 ke schválení řešení majetkoprávních vztahů v areálu muničního skladu u Vrbětic podle varianty 1, podvarianty 1c, obsažené v části III materiálu čj. 138/16
Příloha č.1 714 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39
ikonka - mění usnesení usn. 140/2016
Usnesení č.40 124 kB
172 kB
1185/19 Vyhodnocení Koncepce veřejné dopravy
Usnesení č.41 129 kB
176 kB
6/20 Návrh dalšího postupu pro plnění doporučení vyplývajících z Hodnotící zprávy o České republice osmého kola vzájemných hodnocení „Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí“
Usnesení č.42 126 kB
174 kB
1199/19 7. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.43 127 kB
174 kB
1193/19 Návrh změny Statutu Ústředního krizového štábu
ikonka - bylo změněno usn. 213/2020
ikonka - mění usnesení usn. 1500/2008
Usnesení č.44 151 kB
198 kB
9/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2019
Usnesení č.45 130 kB
174 kB
12/20 Účast předsedy vlády na mezinárodním fóru k připomínce 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi ve dnech 22. a 23. ledna 2020 v Jad Vašem ve Státu Izrael
Usnesení č.46 133 kB
177 kB
1183/19 Návrh na přijetí změn přílohy III a nové přílohy VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 10. května 2019
Usnesení č.47 127 kB
174 kB
10/20 Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí v zastoupení předsedy vlády na summitu zemí Středoevropské iniciativy v Římě dne 19. prosince 2019
Usnesení č.48 129 kB
174 kB
27/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty předposlední a poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
1197/19 Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
11/20 Vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (předložil ministr životního prostředí)
2/20 Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. prosince 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1/20 Informace pro vládu České republiky o stavu plnění Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku 2035 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1198/19 Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1181/19 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NG, odkup pozemků z majetku Hlavního města Prahy pro výstavbu depozitárního areálu (předložil ministr kultury)
1192/19 Informace pro vládu České republiky o přípravě Smlouvy o zajištění vybraných činností Facility Managementu pro objekt Ministerstva dopravy, uzavírané se společností CENDIS, s.p. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to s odkazem na ustanovení § 11 ZZVZ (předložil ministr dopravy)
1175/19 Informace o průběhu a výsledcích 33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskutečnila v Ženevě ve dnech 9. až 12. prosince 2019 (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk