Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-01-06
Program jednání 186 kB
71 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.1 129 kB
176 kB
1044/19 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Usnesení č.2 137 kB
179 kB
1114/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.3 129 kB
176 kB
1061/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.4 130 kB
178 kB
908/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
Usnesení č.5 130 kB
176 kB
1016/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.6 128 kB
174 kB
1168/19 Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (sněmovní tisk č. 669)
Příloha č.1 137 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.6
Usnesení č.7 133 kB
175 kB
1162/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/19 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
Usnesení č.8 130 kB
174 kB
1169/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 25/19 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
Usnesení č.9 132 kB
174 kB
1105/19 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/28 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“
Usnesení č.10 130 kB
176 kB
1102/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/26 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
Usnesení č.11 129 kB
174 kB
1129/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/19 „Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury“
Usnesení č.12 130 kB
174 kB
1042/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/25 "Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017"
Usnesení č.13 129 kB
175 kB
929/19 Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 -2030
Usnesení č.14 132 kB
175 kB
1172/19 Návrh změny části usnesení vlády ze dne 15. května 2017 č.384, k výši účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V320 - Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil Armády České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 384/2017
Usnesení č.15 126 kB
174 kB
1143/19 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.16 133 kB
178 kB
1160/19 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Usnesení č.17 126 kB
175 kB
1178/19 Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Indické republiky a Státu Kuvajt ve dnech 13. až 17. ledna 2020
Usnesení č.18 128 kB
174 kB
8/20 Návrh opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
Usnesení č.19 131 kB
174 kB
5/20 Podmínky výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Usnesení č.20 Návrh systemizace služebních míst Bezpečnostní informační služby na rok 2020 čj. D420/2019
Usnesení č.21 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D424/2019
Usnesení č.22 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D425/2019
Usnesení č.23 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V339/2019
1104/19 Informace o realizaci opatření plynoucích z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/27 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta“
1149/19 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu
1165/19 Informace o splnění úkolu uloženého vládou České republiky usnesením ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
1167/19 Informace o plnění opatření ke kontrolnímu závěru NKÚ k akci č. 17/17 „Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží“
1062/19 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi úřadů práce při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti
1155/19 Teze Hospodářské strategie České republiky 2020 - 2030
1145/19 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti AAC Technologies Oy
800/19 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti ZF Engineering Plzeň s.r.o.
665/18 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
1147/19 Dopadová studie: Rekodifikace stavebního práva institucionální změny
1152/19 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2020, tříletý plán a dlouhodobý plán
1139/19 Strategie rozvoje podniku Lesy České republiky, s. p., na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024
1163/19 Zpráva o plnění programu Digitální Česko (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1148/19 Zpráva o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj a místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
1146/19 Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle bodu II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 za rok 2019 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
1166/19 Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II (předložil ministr dopravy)
1161/19 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. listopadu 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1157/19 Informace k připravované veřejné zakázce - Výroba a distribuce průkazů osoby se zdravotním postižením (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
1153/19 Informace o průběhu 25. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
Analýza vhodnosti integrace tiskařských provozů v jednotlivých rezortech do jedné státní tiskárny (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí) čj. D421/2019
Informace o záměru uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Ministerstvem zahraničních věcí a NAKIT (předložil ministr zahraničních věcí) čj. D431/2019

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk