Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-12-09
Program jednání 214 kB
75 kB
Dodatek č.1 144 kB
63 kB
Záznam z jednání 141 kB
Usnesení č.856 126 kB
174 kB
708/19 Návrh zákona o odpadech
Usnesení č.857 130 kB
177 kB
705/19 Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Usnesení č.858 128 kB
176 kB
707/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Usnesení č.859 132 kB
177 kB
706/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.860 130 kB
174 kB
888/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.861 132 kB
176 kB
883/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.862 129 kB
176 kB
1041/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Usnesení č.863 126 kB
174 kB
1066/19 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Usnesení č.864 131 kB
175 kB
987/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.865 127 kB
174 kB
990/19 Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Usnesení č.866 127 kB
174 kB
988/19 Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření
Usnesení č.867 129 kB
174 kB
1020/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
Usnesení č.868 127 kB
176 kB
1079/19 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Usnesení č.869 130 kB
174 kB
1082/19 Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Stanislava Juránka, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Víta Rakušana, Pavla Bělobrádka, Ondřeje Benešíka a Mariána Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)
Příloha č.1 128 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.869
Usnesení č.870 129 kB
178 kB
1095/19 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2020
Příloha č.1 669 kB
640 kB
Příloha č.1 k usnesení č.870
Příloha č.2 263 kB
164 kB
Příloha č.2 k usnesení č.870
Příloha č.3 210 kB
176 kB
Příloha č.3 k usnesení č.870
Usnesení č.871 125 kB
158 kB
1093/19 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2020
Příloha č.1 262 kB
194 kB
Příloha č.1 k usnesení č.871
Usnesení č.872 127 kB
175 kB
1063/19 Popis způsobu zakládání spin-off společností
Usnesení č.873 57 kB
176 kB
1075/19 Akční plán boje s korupcí na rok 2020
Usnesení č.874 132 kB
176 kB
1064/19 Odejmutí nemovitého majetku v k.ú. Ruzyně, obec Praha z majetku státního podniku Správa Letiště Praha jeho zakladatelem Ministerstvem dopravy a bezúplatný převod tohoto majetku do příslušnosti hospodaření Ministerstva vnitra podle § 17e odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb.
Příloha č.1 59 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.874
Usnesení č.875 130 kB
173 kB
1002/19 Zpráva o životním prostředí České republiky 2018
Usnesení č.876 128 kB
174 kB
1070/19 Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
Usnesení č.877 131 kB
174 kB
1073/19 Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2019
Příloha č.1 127 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.877
Příloha č.2 109 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.877
Usnesení č.878 126 kB
174 kB
1067/19 Peněžní dar Lvovské státní univerzitě Ministerstva vnitra Ukrajiny na vybavení Speciální výslechové místnosti pro výslech zvlášť zranitelných obětí
Usnesení č.879 129 kB
174 kB
1056/19 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2020
Usnesení č.880 129 kB
175 kB
1090/19 Využití nevyčerpaných finančních prostředků přidělených na pořízení a servis elektronického monitorovacího systému pro trestní justici
Usnesení č.881 127 kB
172 kB
1072/19 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro období 2020-2023
Usnesení č.882 127 kB
174 kB
1096/19 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.883 125 kB
172 kB
851/19 Jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.884 128 kB
176 kB
1047/19 Návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost
Příloha č.1 176 kB
Příloha č.1 k usnesení č.884
Usnesení č.885 130 kB
174 kB
1080/19 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA
Usnesení č.886 139 kB
180 kB
1043/19 Přístup ČR k Protokolu o výsadách a imunitách EUTELSAT, k dohodě o jeho změnách a návrh na ratifikaci Úmluvy zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci „EUTELSAT“ z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999
Usnesení č.887 128 kB
174 kB
1091/19 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2020 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2021 a 2022
Usnesení č.888 58 kB
176 kB
1078/19 Návrh na přístup České republiky ke Stanovám Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
Usnesení č.889 126 kB
175 kB
1083/19 Oficiální návštěva předsedy vlády v Estonsku ve dnech 10. a 11. prosince 2019
Usnesení č.890 127 kB
174 kB
1076/19 Účast ministra zahraničních věcí na 14. ministerském zasedání ASEM v Madridu ve dnech 15. a 16. prosince 2019
Usnesení č.891 132 kB
174 kB
1092/19 Účast delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Londýně ve dnech 3. a 4. prosince 2019.
Usnesení č.892 128 kB
174 kB
1084/19 Zpráva o společném zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky ve Valticích dne 11. listopadu 2019
Usnesení č.893 129 kB
174 kB
1085/19 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 15. a 16. listopadu 2019
Usnesení č.894 127 kB
174 kB
1087/19 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 17. listopadu 2019
Usnesení č.895 130 kB
174 kB
1086/19 Zpráva o účasti předsedy vlády Slovenské republiky, Polské republiky, Maďarska a dalších vrcholných představitelů na oslavách připomínky 30. výročí sametové revoluce dne 17. listopadu 2019 v Praze
Usnesení č.896 128 kB
174 kB
1049/19 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy designovaného předsedy Evropské rady Charlese Michela v České republice ve dnech 10. a 11. listopadu 2019
Usnesení č.897 130 kB
174 kB
1101/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.898 128 kB
176 kB
1107/19 Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2020
Usnesení č.899 130 kB
174 kB
1106/19 Aktualizace dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Příloha č.1 446 kB
Příloha č.1 k usnesení č.899
Usnesení č.900 126 kB
174 kB
1098/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 v Bruselu
1112/19 Souhlas vlády s uložením realizace akce Forbes Global Under 30 Retreat: CZ 2020
1046/19 Zpráva o inflaci IV/2019 (předložil guvernér České národní banky)
1071/19 Zpráva o rizicích implementace programů 2014-2020 a plnění stanovených opatření v roce 2019 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1060/19 Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1089/19 Rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 - 2022 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1045/19 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 (předložil předseda vlády)
1068/19 Informace k připravované veřejné zakázce „Náhradní díly k bezpilotním prostředkům Raven a Wasp“ (předložil ministr obrany)
1069/19 Informace o veřejné zakázce „Dodávky komponent pro Cisternový automobil – plnič letecké techniky“ (předložil ministr obrany)
1077/19 Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2019) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
1081/19 Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2018 (předložili ministři životního prostředí a zdravotnictví)
1074/19 Fiskální výhled České republiky (listopad 2019) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
1052/19 Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Výzkum a vývoj klasifikátoru RTP dat" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1055/19 Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem "Výzkum a vývoj korelačních metod - KORELA" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1058/19 Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2020 (předložil ministr zemědělství)
1051/19 Informace pro vládu ČR o nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ (předložil ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk