Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-11-25
Program jednání 182 kB
69 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Dodatek č.2 135 kB
62 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.831 132 kB
176 kB
162/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.832 128 kB
175 kB
1028/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.833 128 kB
173 kB
1031/19 Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 634)
Příloha č.1 130 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.833
Usnesení č.834 130 kB
174 kB
1032/19 Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Petra Fialy, Martina Kolovratníka, Františka Váchy, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
Příloha č.1 184 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.834
Usnesení č.835 131 kB
174 kB
935/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/35 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad“
Usnesení č.836 128 kB
174 kB
969/19 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 18/16 „Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy“
Usnesení č.837 130 kB
174 kB
1034/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/30 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra"
Usnesení č.838 129 kB
177 kB
964/19 Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
Příloha č.1 184 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.838
Usnesení č.839 128 kB
174 kB
1022/19 Návrh varianty nového institucionálního uspořádání státní podpory exportu
Usnesení č.840 126 kB
173 kB
1033/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. prosince 2019
Usnesení č.841 133 kB
179 kB
932/19 Návrh usnesení vlády o některých aspektech služebních hodnocení vedoucích služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad, náměstka ministra vnitra pro státní službu a státních tajemníků
ikonka - ruší usnesení usn. 994/2016 , usn. 993/2016
Usnesení č.842 127 kB
174 kB
975/19 Návrh na využití části prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2019 formou peněžních darů do zahraničí
Usnesení č.843 137 kB
180 kB
1039/19 Návrh podpory vlády České republiky České basketbalové federaci na spolupořádání Mistrovství Evropy mužů v basketbalu v roce 2021 a Českému volejbalovému svazu na spolupořádání Mistrovství Evropy mužů ve volejbalu v roce 2021
Usnesení č.844 133 kB
176 kB
1040/19 Zrušení usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2018 č. 181 k návrhu podpory vlády České republiky kandidatuře Českého svazu juda na pořádání Mistrovství Evropy v judu v roce 2020, resp 2021 a návrh podpory vlády České republiky Českému svazu juda na pořádání Mistrovství Evropy v judu jednotlivců v roce 2020
ikonka - ruší usnesení usn. 181/2018
Usnesení č.845 125 kB
170 kB
612/19 Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 510 "Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu"
Usnesení č.846 131 kB
174 kB
1037/19 Návrh usnesení vlády ČR k účasti České republiky na založení sdružení národních autorit v oblasti legální metrologie členských států Evropské unie, členských států EFTA a jiných evropských států, které mají zvláštní dohodu s Evropskou unií
Usnesení č.847 127 kB
174 kB
1023/19 Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Praze dne 2. prosince 2019
Usnesení č.848 128 kB
174 kB
1027/19 Vyslání delegace České republiky na 26. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Bratislavě ve dnech 5. až 6. prosince 2019
Usnesení č.849 136 kB
178 kB
1036/19 Návrh na obeslání 33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se koná v Ženevě ve dnech 9. až 12. prosince 2019
Příloha č.1 177 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.849
Usnesení č.850 150 kB
187 kB
1035/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2019
Usnesení č.851 131 kB
175 kB
1048/19 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Usnesení č.852 131 kB
176 kB
1050/19 Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Vládní rozpočtová rezerva kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 77 mil. Kč pro navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky kap. 304 - Úřad vlády
Usnesení č.853 131 kB
173 kB
1053/19 Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 637)
Příloha č.1 130 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.853
Usnesení č.854 131 kB
174 kB
1054/19 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
Příloha č.1 178 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.854
Usnesení č.855 130 kB
174 kB
1059/19 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2019
938/19 Opravy a investice železničních stanic (předložil ministr dopravy)
1024/19 Revize Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
1017/19 Informace pro členy vlády o aktuálních aktivitách Ministerstva dopravy v oblasti bezpilotních letadel (předložil ministr dopravy)
1018/19 Informace pro vládu České republiky o přípravě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, uzavírané se společností CENDIS, s.p. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to s odkazem na ustanovení § 11 ZZVZ (předložil ministr dopravy)
1026/19 Informace o vertikální spolupráci „DENPL-V Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA-12" (předložil ministr obrany)
1019/19 Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil předseda vlády)
1029/19 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů a služebních pasů s biometrickými údaji“ (předložil ministr zahraničních věcí)
1021/19 Informace o průběhu a výsledcích 23. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Ruská federace, Petrohrad, 09. – 13. 9. 2019) (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk