Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-11-18
Program jednání 178 kB
69 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.803 127 kB
176 kB
806/19 Návrh zákona o dani z digitálních služeb
Usnesení č.804 127 kB
176 kB
857/19 Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Usnesení č.805 130 kB
176 kB
839/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.806 127 kB
174 kB
1007/19 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.807 126 kB
174 kB
995/19 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.808 131 kB
174 kB
1008/19 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 625)
Příloha č.1 129 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.808
Usnesení č.809 131 kB
174 kB
1009/19 Návrh poslanců Petra Dolínka, Ondřeje Veselého, Antonína Staňka a Aleny Gajdůškové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 626)
Příloha č.1 127 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.809
Usnesení č.810 134 kB
176 kB
994/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/19 o návrhu Nejvyššího soudu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „stanovené podle § 28a“
Usnesení č.811 129 kB
175 kB
1014/19 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2020
Usnesení č.812 127 kB
174 kB
984/19 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020
Usnesení č.813 129 kB
174 kB
1010/19 Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022
Usnesení č.814 131 kB
174 kB
997/19 Žádost o zrušení bodu III. 3 usnesení vlády č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 ve věci vydání stanoviska EIA k projektu Plavební stupeň Děčín
ikonka - mění usnesení usn. 46/2018
Usnesení č.815 136 kB
178 kB
1001/19 Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2019 a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 312 Ministerstvo financí, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.816 131 kB
176 kB
1006/19 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.817 130 kB
174 kB
860/19 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
Usnesení č.818 133 kB
177 kB
991/19 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2019
Příloha č.1 130 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.818
Usnesení č.819 123 kB
172 kB
1004/19 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.820 125 kB
172 kB
993/19 Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.821 124 kB
174 kB
986/19 Návrh na odvolání a jmenování člena výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.822 125 kB
173 kB
996/19 Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2018
Usnesení č.823 133 kB
176 kB
1000/19 Návrh na sjednání Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017
Usnesení č.824 133 kB
176 kB
999/19 Návrh na ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
Usnesení č.825 133 kB
176 kB
998/19 Návrh na ratifikaci Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972, (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
Usnesení č.826 140 kB
179 kB
985/19 Návrh na obeslání 39. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (9. – 13. prosince 2019, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 115 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.826
Usnesení č.827 126 kB
174 kB
1015/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Miláně v Italské republice dne 25. listopadu 2019
Usnesení č.828 127 kB
174 kB
1025/19 Oficiální návštěva předsedy vlády na Ukrajině ve dnech 18. až 19. listopadu 2019
Usnesení č.829 126 kB
174 kB
1030/19 Pracovní návštěva předsedy vlády v Rakouské republice dne 20. listopadu 2019
Usnesení č.830 131 kB
176 kB
Návrh usnesení k přípravě nových jaderných zařízení v ČR a bezpečnostních zájmech státu
1005/19 Průběžná zpráva o plnění Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 až 2022 (předložil ministr zemědělství)
983/19 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstavba informačních technologií datových center“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu)
971/19 Informace o veřejné zakázce "Pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru Litening" (předložil ministr obrany)
1012/19 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Mistr Vyšebrodského oltáře - dílna, Trůnící Panna Marie s dítětem, kol. 1350 (předložil ministr kultury)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk