Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-11-12
Program jednání 163 kB
66 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.793 137 kB
181 kB
868/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony
Usnesení č.794 130 kB
174 kB
980/19 Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k.ú. a obci Letohrad pro stát
Příloha č.1 58 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.794
Usnesení č.795 129 kB
174 kB
965/19 Bezúplatný převod majetku České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik, na město Třebechovice pod Orebem – Stavba vodního díla s názvem „Orlice, Nepasice – ochranná hráz před velkou vodou“
Usnesení č.796 128 kB
174 kB
970/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, prodej regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín
Příloha č.1 294 kB
Příloha č.1 k usnesení č.796
Usnesení č.797 130 kB
176 kB
963/19 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.798 132 kB
174 kB
966/19 Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2019 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
Příloha č.1 120 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.798
Usnesení č.799 130 kB
176 kB
974/19 Návrh na obeslání 5. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se koná ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 v Bělehradě, Srbsko
Příloha č.1 203 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.799
Usnesení č.800 136 kB
178 kB
982/19 Návrh na obeslání 3. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (25. – 29. listopadu 2019, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 127 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.800
Usnesení č.801 139 kB
181 kB
952/19 Návrh na obeslání 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 15. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 2. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2. – 13. prosince 2019, Madrid, Španělsko)
Příloha č.1 179 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.801
Usnesení č.802 126 kB
174 kB
976/19 Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí států NATO v Bruselu dne 20. listopadu 2019
708/19 Návrh zákona o odpadech
707/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
706/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
705/19 Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
964/19 Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
Ústní informace o vydání stanoviska České republiky k záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów
968/19 Zpráva o stavu kombinované dopravy (předložil ministr dopravy)
1013/19 Informace o veřejné zakázce „Víceúčelové vrtulníky - nákup“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk