Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-11-04
Program jednání 177 kB
69 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.767 131 kB
175 kB
715/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.768 129 kB
176 kB
792/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.769 130 kB
176 kB
740/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.770 133 kB
178 kB
835/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.771 128 kB
172 kB
901/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.772 138 kB
180 kB
895/19 Východiska pro určení gesce k prováděcímu rozhodnutí Rady (EU) 2018/1993 ze dne 11. prosince 2018 o opatřeních pro integrovanou politickou reakci EU na krize
Usnesení č.773 133 kB
176 kB
955/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 12/19 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Usnesení č.774 124 kB
172 kB
961/19 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.775 132 kB
174 kB
898/19 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Usnesení č.776 132 kB
176 kB
959/19 Návrh realokace ESIF v souvislosti s realizací projektů digitalizace stavebního řízení a územního plánování v České republice
Usnesení č.777 133 kB
174 kB
859/19 Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
ikonka - ruší usnesení usn. 296/2017
ikonka - mění usnesení usn. 931/2007 , usn. 18/2004 , usn. 592/2002 , usn. 119/2009
Usnesení č.778 133 kB
178 kB
960/19 Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
ikonka - mění usnesení usn. 589/2014
Usnesení č.779 132 kB
175 kB
953/19 Dotační programy zemědělství pro rok 2020 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.780 127 kB
173 kB
957/19 Konání Summitu přátel koheze ve dnech 4. až 6. listopadu 2019 v Praze
Usnesení č.781 125 kB
174 kB
946/19 Jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.782 129 kB
174 kB
954/19 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2019 z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Usnesení č.783 134 kB
177 kB
944/19 Návrh na obeslání 40. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 12. až 27. listopadu 2019)
Usnesení č.784 133 kB
176 kB
947/19 Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni (Space19+), které se uskuteční 27. a 28. listopadu 2019 v Seville
Příloha č.1 245 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.784
Usnesení č.785 130 kB
174 kB
956/19 Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 8. až 9. listopadu 2019 ve formátu prezidentů V4
Usnesení č.786 126 kB
174 kB
951/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí u Svatého stolce u příležitosti Národní pouti ke Svatému stolci ve dnech 10. a 12. listopadu 2019
Usnesení č.787 126 kB
174 kB
958/19 Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Keňské republiky a Etiopské federativní demokratické republiky ve dnech 12. až 14. listopadu 2019
Usnesení č.788 131 kB
176 kB
979/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.789 134 kB
178 kB
973/19 Návrh na obeslání 8. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství a zajištění účasti delegace ČR (Řím, Itálie, 11. - 16. listopadu 2019)
Usnesení č.790 127 kB
174 kB
977/19 Oficiální návštěva předsedy vlády v Lucemburském velkovévodství ve dnech 7. a 8. listopadu 2019
Usnesení č.791 127 kB
174 kB
978/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice ve dnech 7. a 8. listopadu 2019
Usnesení č.792 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V291/2019
162/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
952/19 Návrh na obeslání 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 15. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 2. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2. – 13. prosince 2019, Santiago de Chile, Chile)
Pozice ČR k umožnění domácí výroby lihu v členských státech EU v rámci projednávání směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
962/19 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2019 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
950/19 Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem" (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
912/19 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Ministerstva vnitra, které brání veřejné ochránkyni práv v šetření tím, že jí v rozporu se zákonem odmítá předložit vyžádané písemnosti (předložila veřejná ochránkyně práv)
945/19 Informace k připravované veřejné zakázce „Vrtulníky Mi-171 Š modernizace“ (předložil ministr obrany)
949/19 Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV ZDRAVIS (2020-2022)“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk