Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-10-30
Program jednání 183 kB
70 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Upozornění 121 kB
57 kB
Upozornění 126 kB
59 kB
Záznam z jednání 109 kB
Usnesení č.749 129 kB
175 kB
823/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.750 133 kB
177 kB
841/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.751 130 kB
174 kB
745/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.752 127 kB
176 kB
920/19 Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Usnesení č.753 126 kB
175 kB
921/19 Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Usnesení č.754 126 kB
174 kB
936/19 Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Usnesení č.755 129 kB
174 kB
939/19 Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem (sněmovní tisk č. 603)
Příloha č.1 145 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.755
Usnesení č.756 130 kB
174 kB
940/19 Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 604)
Příloha č.1 126 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.756
Usnesení č.757 129 kB
174 kB
907/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 71)
Příloha č.1 235 kB
Příloha č.1 k usnesení č.757
Usnesení č.758 126 kB
174 kB
917/19 Koncepce výstavby Armády České republiky 2030
ikonka - mění usnesení usn. 1094/2015
Usnesení č.759 127 kB
174 kB
922/19 Změny ve složení členů Řídícího výboru společnosti České dráhy, a. s.
Usnesení č.760 134 kB
175 kB
916/19 Realizace usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 514 o poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Afghánské islámské republiky na podporu fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil a na podporu udržitelného rozvoje Afghánistánu v letech 2018 až 2020 využitím prostředků v roce 2019
Usnesení č.761 156 kB
198 kB
942/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2019
Usnesení č.762 137 kB
178 kB
943/19 Návrh na obeslání 31. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 25. listopadu - 5. prosince 2019
Příloha č.1 118 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.762
Usnesení č.763 126 kB
174 kB
918/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Bulharské republice dne 5. listopadu 2019
Usnesení č.764 129 kB
174 kB
941/19 Zpráva o summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny, Slovinska a Srbska v České republice ve dnech 2. a 3. října 2019
Usnesení č.765 128 kB
172 kB
925/19 Informace o průběhu a výsledcích 41. zasedání Konference Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
Usnesení č.766 128 kB
174 kB
928/19 Zpráva o rozlučkové návštěvě prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky v České republice dne 30. května 2019
715/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
898/19 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
929/19 Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 -2030
901/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
961/19 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
913/19 Analýza dalších možností omezení spotřeby hnědého uhlí v domácnostech
909/19 Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
915/19 Teze nového energetického zákona (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
931/19 Harmonogram činností v oblasti energetické strategie státu (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
937/19 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 30. 6. 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
933/19 Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu - Velká pardubická steeplechase - zpráva o poskytnutí finanční podpory (předložil ministr zemědělství)
919/19 Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci na vybudování informačního portálu pro cizince podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
926/19 Rozvoj Portálu veřejné správy (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
934/19 Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem" (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
930/19 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - zřízení, správa a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat (ONLINE) a pro uložení a zpracování sebraných dat (CENSOVÝ IS) (předložil předseda Českého statistického úřadu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk