Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-10-14
Program jednání 174 kB
69 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.727 131 kB
172 kB
330/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.728 129 kB
172 kB
842/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Usnesení č.729 135 kB
177 kB
911/19 Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 - 2023
Příloha č.1 319 kB
Příloha č.1 k usnesení č.729
Usnesení č.730 128 kB
170 kB
903/19 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019
Usnesení č.731 130 kB
172 kB
891/19 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022
Usnesení č.732 139 kB
182 kB
882/19 Národní kosmický plán 2020-2025
Usnesení č.733 128 kB
172 kB
902/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2019
Usnesení č.734 125 kB
170 kB
886/19 Jmenování předsedy Vrchního soudu v Praze
Usnesení č.735 127 kB
170 kB
897/19 Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2019
Usnesení č.736 128 kB
170 kB
900/19 Návrh na změnu skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty)
Usnesení č.737 132 kB
174 kB
893/19 Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů
Příloha č.1 537 kB
240 kB
Příloha č.1 k usnesení č.737
Usnesení č.738 131 kB
172 kB
894/19 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018
Usnesení č.739 129 kB
171 kB
899/19 Návrh na hrazení příspěvku do programu Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet- MMF)
Usnesení č.740 129 kB
172 kB
807/19 Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji – změna přílohy č. 1 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019
Příloha č.1 121 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.740
ikonka - mění usnesení usn. 32/2019 , usn. 240/2017
Usnesení č.741 129 kB
172 kB
650/19 Posunutí termínu úkolu č. II plynoucího z usnesení vlády České republiky č. 574 ze dne 21. srpna 2017 a zrušení usnesení vlády č. 718 ze dne 11. října 2017
ikonka - mění usnesení usn. 718/2017 , usn. 574/2017
Usnesení č.742 134 kB
176 kB
906/19 Návrh na obeslání 31. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (4. – 8. listopadu 2019, Řím, Itálie)
Příloha č.1 132 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.742
Usnesení č.743 128 kB
171 kB
890/19 Pracovní cesta předsedy vlády do Japonska na slavnostní ceremoniál intronizace nového japonského císaře Naruhita ve dnech 19. až 25. října 2019
Usnesení č.744 127 kB
170 kB
904/19 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 5. října 2019
Usnesení č.745 129 kB
173 kB
910/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Libanonské republice, Státu Katar a Království Bahrajn ve dnech 27. až 31. října 2019
Usnesení č.746 133 kB
176 kB
924/19 O změně usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 296 k návrhu na schválení změny Stanov Mezinárodní investiční banky, které jsou nedílnou součástí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
ikonka - mění usnesení usn. 296/2019
Usnesení č.747 129 kB
174 kB
923/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii ve dnech 17. a 18. října 2019 v Bruselu
Usnesení č.748 132 kB
176 kB
927/19 Mezinárodní akce s nadregionálním významem Moto GP ČR 2020
889/19 Zajištění výběru mýtného po roce 2019 v návaznosti na aktuální stav přezkumného řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
892/19 Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
830/19 Informace o veřejné zakázce „Ostraha objektů od 1. 12. 2019“ (předložil ministr obrany)
885/19 Informace pro vládu České republiky o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Příjem tísňových SMS zpráv v systému TCTV 112“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk