Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-10-08
Program jednání 172 kB
68 kB
Dodatek č.1 137 kB
62 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.706 134 kB
174 kB
684/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.707 130 kB
170 kB
875/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Moniky Červíčkové, Tomáše Vymazala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)
Příloha č.1 124 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.707
Usnesení č.708 130 kB
170 kB
876/19 Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)
Příloha č.1 128 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.708
Usnesení č.709 129 kB
170 kB
870/19 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019
Usnesení č.710 129 kB
172 kB
854/19 Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Usnesení č.711 128 kB
170 kB
862/19 Návrh Ministerstva obrany ČR na finanční příspěvek na podporu výcviku Libyjské národní pobřežní stráže a námořnictva v rámci rozšířeného mandátu operace EUNAVFOR MED Sophia
Usnesení č.712 128 kB
172 kB
873/19 Financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu od roku 2020
ikonka - ruší usnesení usn. 1161/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.713 125 kB
170 kB
874/19 Návrh na zřízení Rady vlády pro duševní zdraví
Příloha č.1 306 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.713
ikonka - bylo změněno usn. 76/2020
Usnesení č.714 130 kB
173 kB
865/19 Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018
Příloha č.1 113 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.714
Usnesení č.715 126 kB
170 kB
877/19 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.716 126 kB
170 kB
878/19 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.717 123 kB
170 kB
879/19 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.718 124 kB
170 kB
880/19 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.719 131 kB
172 kB
871/19 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Usnesení č.720 126 kB
172 kB
869/19 Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Usnesení č.721 128 kB
172 kB
864/19 Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2018
Usnesení č.722 128 kB
172 kB
863/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o vojensko-technické spolupráci
Usnesení č.723 128 kB
170 kB
866/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Mexiku a Kolumbii ve dnech 15. až 19. října 2019
Usnesení č.724 130 kB
172 kB
700/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.725 130 kB
170 kB
887/19 Oficiální návštěva předsedy vlády Kambodžského království Hun Sena v České republice ve dnech 13. a 14. října 2019
Usnesení č.726 127 kB
171 kB
896/19 Návrh na uspořádání pohřbu se státními poctami
ikonka - ruší usnesení usn. 705/2019
330/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
867/19 Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akční plán na léta 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
859/19 Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
881/19 Program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020 – 2022
860/19 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
905/19 Doplnění usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 283 o významných kulturních a sportovních akcích s podporou státu
Informace člena Evropského účetního dvora Jana Gregora k Výroční zprávě Evropského účetního dvora za finanční rok 2018
855/19 Informace o veřejné zakázce „Dodávky komponent pro Taktický rušič STARKOM“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk