Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-09-30
Program jednání 206 kB
74 kB
Záznam z jednání 135 kB
Usnesení č.666 135 kB
176 kB
729/19 Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.667 129 kB
172 kB
845/19 Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Usnesení č.668 132 kB
172 kB
849/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/19 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Usnesení č.669 130 kB
173 kB
295/19 Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/12 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra"
Usnesení č.670 132 kB
172 kB
803/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 "Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality"
Usnesení č.671 130 kB
170 kB
408/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
Usnesení č.672 129 kB
170 kB
702/19 Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
Usnesení č.673 129 kB
172 kB
1057/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/01 "Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury"
Usnesení č.674 130 kB
172 kB
349/19 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/06 "Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"
Usnesení č.675 130 kB
173 kB
1050/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/19 „Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
Usnesení č.676 130 kB
172 kB
352/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/13 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017"
Usnesení č.677 129 kB
172 kB
436/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/11 "Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví"
Usnesení č.678 130 kB
171 kB
714/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/14 „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky“
Usnesení č.679 131 kB
173 kB
670/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím“
Usnesení č.680 129 kB
170 kB
697/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
Usnesení č.681 129 kB
172 kB
787/19 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“ vypracované ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem
Usnesení č.682 129 kB
172 kB
451/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/09 "Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb"
Usnesení č.683 130 kB
170 kB
546/19 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/33 "Podpora z operačního programu Praha - pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě"
Usnesení č.684 132 kB
170 kB
569/19 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 18/34 „Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky“
Usnesení č.685 137 kB
183 kB
833/19 Institucionální zabezpečení Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období 2021 - 2027
Usnesení č.686 129 kB
172 kB
821/19 Bezúplatný převod použité zdravotnické techniky a dalšího materiálu do Mongolska v rámci zahraniční rozvojové spolupráce
Usnesení č.687 134 kB
173 kB
838/19 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.688 124 kB
170 kB
560/19 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2018
Usnesení č.689 129 kB
174 kB
819/19 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018
Usnesení č.690 126 kB
170 kB
825/19 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018
Usnesení č.691 130 kB
173 kB
850/19 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
Usnesení č.692 129 kB
174 kB
826/19 Změna Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 123 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.692
Příloha č.2 121 kB
48 kB
Příloha č.2 k usnesení č.692
Příloha č.3 122 kB
48 kB
Příloha č.3 k usnesení č.692
Příloha č.4 121 kB
46 kB
Příloha č.4 k usnesení č.692
ikonka - mění usnesení usn. 346/2018 , usn. 590/2017 , usn. 332/2017 , usn. 32/2016 , usn. 933/2014 , usn. 932/2014 , usn. 262/2014 , usn. 375/2014 , usn. 352/2014 , usn. 530/2013 , usn. 630/2012 , usn. 264/2011 , usn. 60/2012 , usn. 746/2005 , usn. 1073/2004 , usn. 1034/2001
Usnesení č.693 125 kB
170 kB
816/19 Systemizace služebních a pracovních míst služebního úřadu Národní sportovní agentura
Usnesení č.694 133 kB
174 kB
747/19 Uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů - změna systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů v oblasti služebních příjmů
Usnesení č.695 130 kB
172 kB
818/19 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.696 130 kB
172 kB
824/19 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství
Usnesení č.697 128 kB
171 kB
846/19 Návrh pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
ikonka - mění usnesení usn. 1021/2009
Usnesení č.698 130 kB
170 kB
856/19 Zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018
Usnesení č.699 156 kB
198 kB
852/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2019
Usnesení č.700 132 kB
173 kB
847/19 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Keňskou republikou o leteckých službách
Usnesení č.701 129 kB
172 kB
843/19 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Srbské republice ve dnech 10. až 12. září 2019
Usnesení č.702 128 kB
170 kB
848/19 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice ve dnech 31. srpna – 1. září 2019
Usnesení č.703 128 kB
171 kB
Záměr výroby inaktivované vakcíny proti přenosné dětské obrně v závodě v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy čj. V254/2019
Usnesení č.704 Zpráva o kontrolách plnění povinností stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti čj. V225/2019
779/19 Financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 2019 v Horizontu 2020
851/19 Jmenování členky Rady vlády pro národnostní menšiny
844/19 Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2018 (předložil ministr zemědělství)
840/19 Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech (předložil ministr dopravy)
853/19 Analýza hospodaření vysokých škol se zaměřením na čerpání prostředků podle § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
822/19 Informace o průběhu a výsledcích 1. zasedání Shromáždění Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), které se konalo ve dnech 27.–31. května 2019 v Nairobi, Keňská republika (předložila ministryně pro místní rozvoj)
817/19 Informace o veřejné zakázce „Údržba, úprava a dodávky PEJ SAFÍR“ (předložil ministr obrany)
837/19 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky ve formě JŘBU Podpora provozu a rozvoje ISOH (předložil ministr životního prostředí)
836/19 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výzkumný projekt SUCHO II 2019 – 2021“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách (předložil ministr životního prostředí)
820/19 Informace o připravované veřejné zakázce – Analýza důchodového systému ČR zpracovaná ze strany OECD (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
827/19 Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2020 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk