Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-09-16
Program jednání 158 kB
67 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.652 155 kB
203 kB
790/19 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 145 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.652
Usnesení č.653 129 kB
174 kB
775/19 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2022
Usnesení č.654 127 kB
174 kB
663/19 Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy
Usnesení č.655 128 kB
172 kB
810/19 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Usnesení č.656 131 kB
171 kB
811/19 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 568)
Příloha č.1 126 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.656
Usnesení č.657 132 kB
172 kB
812/19 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 569)
Příloha č.1 127 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.657
Usnesení č.658 133 kB
175 kB
804/19 Národní akční plán pro chytré sítě 2019 - 2030 (Aktualizace NAP SG)
Usnesení č.659 130 kB
174 kB
805/19 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018
Usnesení č.660 132 kB
176 kB
813/19 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
Usnesení č.661 127 kB
170 kB
828/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Heiko Maase v České republice dne 30. září 2019
Usnesení č.662 127 kB
170 kB
832/19 Pracovní návštěva předsedy vlády Finské republiky Antti Rinneho v České republice ve dnech 29. - 30. září 2019
Usnesení č.663 125 kB
170 kB
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2018 čj. T28/2019
Usnesení č.664 125 kB
170 kB
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2018 čj. T24/2019
Usnesení č.665 125 kB
170 kB
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2018 čj. T27/2019
807/19 Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019
814/19 Informace k aktuálnímu stavu přípravy dopravního napojení strategické průmyslové zóny Bochoř (předložil ministr dopravy)
815/19 Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 2018 (předložil ministr dopravy)
801/19 Informace o veřejné zakázce „Modernizace nasaditelných prostředků HMSl Oblak, Blesk – 2. část“ (předložil ministr obrany)
808/19 Informace o veřejné zakázce „Životní cyklus kompletů RBS-70“ (předložil ministr obrany)
809/19 Informace o veřejné zakázce „Dodávka komponent pro průzkumný komplet LOV-Pz" (předložil ministr obrany)
829/19 Žádost Karlovarského kraje o technickou asistenci z úrovně Evropské komise (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk