Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-09-09
Program jednání 186 kB
71 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.638 125 kB
170 kB
785/19 Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
Usnesení č.639 130 kB
174 kB
756/19 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020
Příloha č.1 910 kB
578 kB
Příloha č.1 k usnesení č.639
ikonka - ruší usnesení usn. 532/2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.640 128 kB
174 kB
789/19 Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019
ikonka - bylo změněno usn. 740/2020
Usnesení č.641 128 kB
172 kB
798/19 Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
Usnesení č.642 138 kB
178 kB
799/19 Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020
Usnesení č.643 127 kB
172 kB
793/19 Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řád Bílého lva
Usnesení č.644 130 kB
172 kB
781/19 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019
Usnesení č.645 130 kB
170 kB
782/19 Nominace delegace za Českou republiku v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020-2025 - nominace Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
Usnesení č.646 133 kB
174 kB
780/19 Návrh na opatření spojená se vstupem v platnost změn úmluv a jejich příloh, přijatých na 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedáních (29. dubna - 10. května 2019, Ženeva, Švýcarsko)
Usnesení č.647 128 kB
170 kB
797/19 Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu v České republice dne 12. září 2019
Usnesení č.648 134 kB
174 kB
795/19 Obeslání 74. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojených státech amerických
Usnesení č.649 140 kB
176 kB
786/19 Obeslání Světové radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (Sharm-el-Sheikh, Egypt, 28. 10. až 22. 11. 2019)
Příloha č.1 166 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.649
Příloha č.2 198 kB
31 kB
Příloha č.2 k usnesení č.649
Usnesení č.650 127 kB
172 kB
796/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.651 129 kB
171 kB
783/19 Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Thomase Gremingera a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 11. září 2019
295/19 Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/12 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra"
803/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 "Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality"
408/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
702/19 Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
1057/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/01 "Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury"
349/19 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/06 "Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"
1050/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/19 „Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
352/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/13 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017"
436/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/11 "Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví"
714/19 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/14 „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky“
670/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím“
697/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
787/19 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“ vypracované ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem
451/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/09 "Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb"
546/19 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/33 "Podpora z operačního programu Praha - pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě"
569/19 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 18/34 „Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky“
784/19 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Servery k ukládání záznamů telekomunikačního provozu" s využitím obecné výjimky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
791/19 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Služební dopravní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b), bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
794/19 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk