Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-08-26
Program jednání 214 kB
75 kB
Záznam z jednání 144 kB
Usnesení č.573 125 kB
170 kB
761/19 Schválení kandidatury na člena Evropské komise
Usnesení č.574 130 kB
172 kB
722/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.575 131 kB
172 kB
346/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.576 134 kB
173 kB
724/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.577 130 kB
172 kB
497/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.578 125 kB
170 kB
596/19 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Usnesení č.579 128 kB
171 kB
681/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.580 128 kB
172 kB
694/19 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Usnesení č.581 137 kB
178 kB
691/19 Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku
Usnesení č.582 128 kB
172 kB
689/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.583 132 kB
171 kB
748/19 Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 554)
Příloha č.1 128 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.583
Usnesení č.584 131 kB
170 kB
749/19 Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 557)
Příloha č.1 116 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.584
Usnesení č.585 130 kB
170 kB
750/19 Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 560)
Příloha č.1 121 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.585
Usnesení č.586 130 kB
177 kB
611/19 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2022
Příloha č.1 238 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.586
ikonka - bylo změněno Usnesení č.587 139 kB
177 kB
744/19 Pokračování humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2020 – 2021
ikonka - bylo změněno usn. 169/2020
ikonka - mění usnesení usn. 588/2016
Usnesení č.588 127 kB
173 kB
665/19 Aktualizace Koncepce jednotné prezentace České republiky
Usnesení č.589 130 kB
174 kB
736/19 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020
Usnesení č.590 131 kB
172 kB
754/19 Změna usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 301, k informaci o financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019
ikonka - mění usnesení usn. 301/2019
Usnesení č.591 129 kB
173 kB
746/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. září 2019
Usnesení č.592 126 kB
172 kB
717/19 Akční plán boje proti terorismu 2019–2020
Usnesení č.593 129 kB
170 kB
680/19 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018
Usnesení č.594 129 kB
170 kB
699/19 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017)
Usnesení č.595 127 kB
172 kB
757/19 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
Usnesení č.596 128 kB
172 kB
758/19 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
Usnesení č.597 124 kB
170 kB
742/19 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice
Usnesení č.598 128 kB
170 kB
682/19 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2019, tříletý plán a dlouhodobý plán
Usnesení č.599 127 kB
170 kB
683/19 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2018
Usnesení č.600 131 kB
172 kB
728/19 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 348 - Český báňský úřad
Usnesení č.601 123 kB
170 kB
669/19 Jmenování soudců
Usnesení č.602 136 kB
174 kB
716/19 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2019
Příloha č.1 114 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.602
Příloha č.2 116 kB
62 kB
Příloha č.2 k usnesení č.602
Příloha č.3 114 kB
58 kB
Příloha č.3 k usnesení č.602
Usnesení č.603 124 kB
170 kB
718/19 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2018
Usnesení č.604 128 kB
171 kB
685/19 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018
Usnesení č.605 130 kB
171 kB
676/19 Financování silniční akce II/101 Úvaly - Říčany
Usnesení č.606 128 kB
171 kB
752/19 Informace o zřízení zastupitelského úřadu České republiky v Singapuru a návrh jeho finančního zabezpečení
Usnesení č.607 129 kB
172 kB
738/19 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
Usnesení č.608 130 kB
170 kB
737/19 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019
Usnesení č.609 126 kB
171 kB
723/19 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.610 126 kB
171 kB
690/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Usnesení č.611 127 kB
170 kB
751/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
Usnesení č.612 136 kB
174 kB
735/19 Návrh na obeslání 23. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Ruská federace, Petrohrad, 09.-13.9.2019)
Usnesení č.613 134 kB
175 kB
696/19 Návrh na obeslání 63. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 16. 9. – 20. 9. 2019 ve Vídni
Usnesení č.614 134 kB
172 kB
760/19 Návrh na obeslání 25. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
Usnesení č.615 136 kB
177 kB
727/19 Návrh na obeslání mimořádného Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
Příloha č.1 114 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.615
Příloha č.2 118 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.615
Usnesení č.616 132 kB
173 kB
753/19 Návrh na obeslání 40. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Montreal, 24. 9. – 4. 10. 2019
Příloha č.1 166 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.616
Usnesení č.617 126 kB
171 kB
755/19 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 29. srpna 2019
Usnesení č.618 128 kB
170 kB
720/19 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Helsinkách ve dnech 29. – 30. srpna 2019
Usnesení č.619 125 kB
172 kB
731/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Švédsku dne 9. září 2019
Usnesení č.620 126 kB
171 kB
721/19 Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Afghánistánu ve dnech 24. - 26. července 2019
Usnesení č.621 127 kB
170 kB
732/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Nizozemského království Stefa Bloka v České republice dne 26. srpna 2019
Usnesení č.622 127 kB
170 kB
730/19 Pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Irska Simona Coveneyho v České republice dne 27. srpna 2019
Usnesení č.623 127 kB
170 kB
777/19 Návrh na jmenování předsedy Národní sportovní agentury
ikonka - mění usnesení usn. 1052/2016 , usn. 632/2013
Usnesení č.624 133 kB
174 kB
771/19 Poskytování dotací na programy protidrogové politiky a priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2020
Příloha č.1 376 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.624
Příloha č.2 228 kB
70 kB
Příloha č.2 k usnesení č.624
Příloha č.3 214 kB
84 kB
Příloha č.3 k usnesení č.624
ikonka - ruší usnesení usn. 1020/2003
ikonka - mění usnesení usn. 697/2016 , usn. 858/2014 , usn. 283/2012
Usnesení č.625 127 kB
170 kB
778/19 Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice
Usnesení č.626 127 kB
171 kB
765/19 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Polské republice v rámci mezivládních konzultací dne 28. srpna 2019
650/19 Posunutí termínu úkolu č. II plynoucího z usnesení vlády České republiky č. 574 ze dne 21. srpna 2017 a zrušení usnesení vlády č. 718 ze dne 11. října 2017
725/19 Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2019) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
743/19 Zpráva o inflaci III/2019 (předložil guvernér České národní banky)
693/19 Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
701/19 Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ v roce 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
678/19 Zřízení zastupitelského úřadu České republiky v Kinshase (předložil ministr zahraničních věcí)
734/19 Informace o zrušení Velvyslanectví České republiky v Libyjském státě (předložil ministr zahraničních věcí)
739/19 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk