Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-07-30
Program jednání 184 kB
71 kB
Dodatek č.1 137 kB
62 kB
Dodatek č.2 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 77 kB
Usnesení č.533 126 kB
171 kB
1169/18 Návrh zákona o lobbování
Usnesení č.534 127 kB
172 kB
1170/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování
Usnesení č.535 130 kB
173 kB
344/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Usnesení č.536 128 kB
173 kB
477/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Usnesení č.537 129 kB
174 kB
459/19 Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů)
Usnesení č.538 132 kB
172 kB
580/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Usnesení č.539 128 kB
172 kB
666/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.540 131 kB
172 kB
656/19 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Vojtěcha Pikala, Víta Rakušana, Marka Výborného, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 536)
Příloha č.1 127 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 131 kB
172 kB
657/19 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)
Příloha č.1 144 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.541
Usnesení č.542 131 kB
171 kB
658/19 Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (sněmovní tisk č. 546)
Příloha č.1 124 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.542
Usnesení č.543 131 kB
172 kB
659/19 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka a Jiřího Valenty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 547)
Příloha č.1 141 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.543
Usnesení č.544 132 kB
171 kB
660/19 Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 549)
Příloha č.1 127 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.544
Usnesení č.545 131 kB
172 kB
661/19 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 550)
Příloha č.1 220 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.545
Usnesení č.546 130 kB
171 kB
662/19 Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka, Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 551)
Příloha č.1 114 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.546
Usnesení č.547 133 kB
174 kB
653/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/19 o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení ustanovení § 202 odst. 7 a § 202a odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.548 129 kB
173 kB
583/19 Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady
Usnesení č.549 129 kB
173 kB
630/19 Návrh na zabezpečení dodatečných finančních zdrojů pro potřeby financování vodohospodářských projektů realizovaných v gesci MZe za účelem snížení negativních dopadů klimatických změn
Usnesení č.550 132 kB
174 kB
664/19 Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022
Příloha č.1 219 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.550
Usnesení č.551 127 kB
170 kB
679/19 Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019
Usnesení č.552 139 kB
179 kB
648/19 Přesun agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj
Usnesení č.553 146 kB
182 kB
654/19 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
Příloha č.1 139 kB
Příloha č.1 k usnesení č.553
Příloha č.2 214 kB
119 kB
Příloha č.2 k usnesení č.553
ikonka - mění usnesení usn. 417/2018 , usn. 1133/2016 , usn. 595/2016
Usnesení č.554 134 kB
173 kB
672/19 3. změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 155 280
ikonka - mění usnesení usn. 955/2016
Usnesení č.555 134 kB
173 kB
651/19 Návrh na zajištění mezirezortní spolupráce při přípravě a realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Příloha č.1 582 kB
614 kB
Příloha č.1 k usnesení č.555
Příloha č.2 199 kB
46 kB
Příloha č.2 k usnesení č.555
Usnesení č.556 129 kB
175 kB
671/19 Návrh na změnu některých usnesení vlád
ikonka - mění usnesení usn. 1510/2005 , usn. 51/2001 , usn. 6/2017 , usn. 853/2008 , usn. 381/2008
Usnesení č.557 123 kB
170 kB
673/19 Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
Usnesení č.558 126 kB
172 kB
677/19 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.559 177 kB
217 kB
675/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2019
Usnesení č.560 133 kB
174 kB
674/19 Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (2. – 13. září 2019, Dillí, Indie)
Příloha č.1 134 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.560
Usnesení č.561 134 kB
177 kB
686/19 Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021-2027
Usnesení č.562 137 kB
181 kB
687/19 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
Usnesení č.563 130 kB
174 kB
692/19 Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
ikonka - mění usnesení usn. 107/2017
Usnesení č.564 131 kB
174 kB
695/19 Návrh na změnu programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Usnesení č.565 125 kB
170 kB
709/19 Statut Uhelné komise
Příloha č.1 237 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.565
Usnesení č.566 129 kB
172 kB
698/19 Vyslání letadla Armády České republiky do Saratova (Ruská federace) k zabezpečení letecké přepravy na Mistrovství světa dospělých a dorostu v požárním sportu
Usnesení č.567 129 kB
171 kB
710/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého fotbalového týmu na druhé předkolo Evropské ligy Unie evropských fotbalových asociací v roce 2019
Usnesení č.568 129 kB
170 kB
Zpráva o zajišťování obrany státu v roce 2018 čj. V210/2019
Usnesení č.569 128 kB
170 kB
712/19 Personální záležitosti Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.570 127 kB
170 kB
713/19 Personální záležitosti Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.571 125 kB
171 kB
711/19 Návrh na jmenování člena a předsedy Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.572 126 kB
170 kB
Nominace kandidáta na pozici výkonného ředitele Evropské obranné agentury
647/19 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017 a Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018
Sdělení předsedy vlády o termínu konání další schůze vlády a o jeho zastupování v době jeho nepřítomnosti
655/19 Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2018 (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
652/19 Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování úvěrů, příslibů, akreditivů a bankovních záruk“ na základě výjimky podle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
688/19 Informace o stavu přípravy Dohody o partnerství a operačních programů (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk