Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-07-22
Program jednání 176 kB
70 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.514 125 kB
170 kB
592/19 Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Usnesení č.515 128 kB
172 kB
613/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Usnesení č.516 129 kB
172 kB
641/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Usnesení č.517 130 kB
170 kB
619/19 Návrh poslanců Marie Pěnčíkové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 515)
Příloha č.1 130 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.517
Usnesení č.518 130 kB
170 kB
643/19 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 517)
Příloha č.1 119 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.518
Usnesení č.519 130 kB
170 kB
637/19 Návrh poslanců Evy Matyášové, Heleny Válkové, Lubomíra Španěla, Františka Elfmarka, Lucie Šafránkové a Moniky Červíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 520)
Příloha č.1 124 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.519
Usnesení č.520 132 kB
171 kB
644/19 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 524)
Příloha č.1 123 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.520
Usnesení č.521 132 kB
171 kB
645/19 Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 525)
Příloha č.1 116 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.521
Usnesení č.522 130 kB
171 kB
646/19 Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 526)
Příloha č.1 122 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.522
Usnesení č.523 126 kB
170 kB
640/19 Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018
Usnesení č.524 131 kB
172 kB
639/19 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018
Usnesení č.525 129 kB
170 kB
623/19 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018
Usnesení č.526 129 kB
171 kB
638/19 Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017
Usnesení č.527 129 kB
171 kB
629/19 Návrh na jmenování členů Rady vlády pro lidská práva a jejich stálých zástupců
Usnesení č.528 131 kB
174 kB
632/19 Jmenování členek a členů Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.529 124 kB
170 kB
631/19 Jmenování profesorem doc. Dr. Ing. Ladislava Novotného, DrSc.
Usnesení č.530 152 kB
176 kB
628/19 Návrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Ženeva, Švýcarsko, 17. - 28. srpen 2019)
Příloha č.1 120 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.530
Usnesení č.531 129 kB
171 kB
642/19 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 30. června až 2. července 2019 v Bruselu
Usnesení č.532 133 kB
174 kB
667/19 Změna systému financování adiktologických služeb - centralizace finančních prostředků a dotačních titulů Programu protidrogové politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR v rozpočtové kapitole 304 - Úřad vlády počínaje rokem 2020
648/19 Přesun agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj
615/19 Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Přechodové řešení hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému mezi technologiemi Tetrapol a 3GPP“ zadávané na základě výjimky
636/19 Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2018 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
634/19 Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018 (předložil předseda vlády)
633/19 Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2018 (předložil předseda vlády)
627/19 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
635/19 Informace pro vládu České republiky o stavu plnění usnesení k materiálu "30 let demokracie a svobody" (předložili ministři kultury a zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk