Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-07-15
Program jednání 164 kB
67 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.504 132 kB
172 kB
1166/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.505 132 kB
173 kB
466/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.506 131 kB
174 kB
534/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
Usnesení č.507 131 kB
170 kB
625/19 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské, Jana Čižinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 518)
Příloha č.1 124 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.507
Usnesení č.508 130 kB
170 kB
626/19 Návrh poslanců Evy Matyášové, Heleny Válkové, Lubomíra Španěla, Františka Elfmarka a Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 521)
Příloha č.1 134 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.508
Usnesení č.509 128 kB
172 kB
620/19 Rozvojový program státu pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu
Příloha č.1 125 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.509
Usnesení č.510 134 kB
176 kB
616/19 Zajištění rozpočtových prostředků na realizaci II. tranše finančního příspěvku České republiky do rozpočtu Evropské unie v rámci nástroje finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
Usnesení č.511 136 kB
175 kB
614/19 Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti za rok 2018 a aktualizace výhledu naplňování závazku úspor energie v budovách ústředních institucí do roku 2020 s upřesněním potřebné alokace finančních prostředků k dosažení tohoto závazku
Usnesení č.512 148 kB
189 kB
567/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2019
Usnesení č.513 129 kB
170 kB
624/19 Zpráva o oficiální návštěvě prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové v České republice dne 20. června 2019
593/19 Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2018
623/19 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018
612/19 Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 510 "Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu"
610/19 Soudní a správní řízení týkající se dopravních staveb (předložil ministr dopravy)
617/19 Zpráva za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (předložili předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)
621/19 Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti za rok 2018 (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk