Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-07-08
Program jednání 197 kB
72 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.479 125 kB
170 kB
540/19 Zpráva o plnění programového prohlášení vlády
Usnesení č.480 131 kB
174 kB
55/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.481 132 kB
174 kB
345/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.482 130 kB
171 kB
598/19 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové, Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 504)
Příloha č.1 118 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.482
Usnesení č.483 131 kB
171 kB
599/19 Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506)
Příloha č.1 126 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.483
Usnesení č.484 131 kB
170 kB
600/19 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 508)
Příloha č.1 134 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.484
Usnesení č.485 147 kB
190 kB
605/19 Návrh usnesení vlády ČR o činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
ikonka - ruší usnesení usn. 537/2016
ikonka - mění usnesení usn. 415/2018
Usnesení č.486 129 kB
173 kB
559/19 Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 až 2022
Usnesení č.487 139 kB
182 kB
604/19 Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
Příloha č.1 409 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.487
ikonka - ruší usnesení usn. 520/2018 , usn. 24/2016 , usn. 913/2015 , usn. 289/2015 , usn. 924/2014
Usnesení č.488 134 kB
176 kB
607/19 Zpráva z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení
Usnesení č.489 132 kB
174 kB
474/19 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 - 2023
Usnesení č.490 128 kB
172 kB
574/19 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
Usnesení č.491 128 kB
172 kB
575/19 O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
Usnesení č.492 125 kB
170 kB
525/19 Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2018
Usnesení č.493 129 kB
172 kB
568/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
Usnesení č.494 131 kB
172 kB
552/19 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2018
Usnesení č.495 124 kB
170 kB
591/19 Rozvoj a inovace statistik kriminality
Příloha č.1 114 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.495
Usnesení č.496 128 kB
170 kB
586/19 Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018
Příloha č.1 118 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.496
Usnesení č.497 128 kB
172 kB
587/19 Třetí periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Usnesení č.498 129 kB
170 kB
578/19 Změna Statutu Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu
ikonka - mění usnesení usn. 295/2019
Usnesení č.499 133 kB
173 kB
597/19 Aktualizace č. 3 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
ikonka - mění usnesení usn. 487/2018
Usnesení č.500 132 kB
174 kB
577/19 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Usnesení č.501 128 kB
170 kB
606/19 Zpráva o mimořádném setkání předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny v České republice dne 28. června 2019
Usnesení č.502 140 kB
183 kB
622/19 Závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší a návrh dalšího postupu
Usnesení č.503 132 kB
171 kB
618/19 Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 9. - 18. července 2019
576/19 Rozhodnutí o nezařazení majetku do Centrálního registru administrativních budov
543/19 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
602/19 Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2018
583/19 Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady
608/19 Informace pro vládu České republiky o stavu plnění realizačních kroků obsažených v Cílovém konceptu Základních registrů 2.0
584/19 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 (předložil guvernér České národní banky)
590/19 Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)
572/19 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
588/19 Výroční zpráva o stavu veřejné správy v České republice za rok 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
573/19 Zpráva o aplikaci zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a o aplikaci nařízení eIDAS (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
589/19 Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
553/19 Národní strategie regenerací brownfieldů (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
585/19 Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2018 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
603/19 Informace o koordinaci naplňování cílů Národní strategie umělé inteligence v ČR (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
594/19 Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2018 (předložili místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)
571/19 Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 k 30. červnu 2018 (předložil ministr zdravotnictví)
601/19 Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2018 (předložil ministr zemědělství)
595/19 Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020 na roky 2019-2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
582/19 Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134 120 - Péče o národní kulturní poklad (předložil ministr kultury)
570/19 Informace o veřejné zakázce Dodávky vybavení pro modernizaci vrtulníků AČR –SOATU část 2 (předložil ministr obrany)
609/19 Informace k veřejné zakázce „Zajištění bezpečnostních služeb objektů MPO_F 32, PV 20 a W 13_JŘB (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
581/19 Informace o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/17 „Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí“ (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk