Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-07-01
Program jednání 186 kB
71 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.456 127 kB
171 kB
961/18 Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
Usnesení č.457 209 kB
172 kB
251/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.458 131 kB
172 kB
372/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.459 128 kB
172 kB
532/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Usnesení č.460 132 kB
170 kB
564/19 Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 494)
Příloha č.1 138 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.460
Usnesení č.461 131 kB
171 kB
565/19 Návrh poslanců Mikuláše Peksy, Olgy Richterové, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 498)
Příloha č.1 140 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.461
Usnesení č.462 131 kB
171 kB
566/19 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 500)
Příloha č.1 139 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.462
Usnesení č.463 134 kB
176 kB
544/19 Financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti
Usnesení č.464 130 kB
172 kB
520/19 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2019, v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu
Usnesení č.465 132 kB
172 kB
523/19 Povolení výjimky podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k.ú. Vinohrady, obec Praha pro stát
Usnesení č.466 128 kB
172 kB
545/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 69)
Příloha č.1 886 kB
Příloha č.1 k usnesení č.466
Usnesení č.467 124 kB
170 kB
554/19 Jmenování předsedy Vrchního soudu v Olomouci
Usnesení č.468 124 kB
170 kB
521/19 Analýza na úseku územního plánování a stavebního řádu - Analýza 2015-2017
Usnesení č.469 125 kB
170 kB
522/19 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2018
Usnesení č.470 125 kB
170 kB
530/19 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2018
Usnesení č.471 126 kB
170 kB
549/19 Pátá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.472 133 kB
174 kB
555/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o letecké dopravě
ikonka - bylo zrušeno usn. 658/2020
Usnesení č.473 130 kB
170 kB
556/19 Účast delegace České republiky na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí účastnických států OBSE na Štrbském Plese ve dnech 8. a 9. července 2019
Usnesení č.474 126 kB
171 kB
548/19 Oficiální návštěva ministra zahraničí v Gruzii ve dnech 9. - 11. července 2019
Usnesení č.475 126 kB
170 kB
563/19 Oficiální návštěva předsedy vlády Maltské republiky Josepha Muscata v České republice ve dnech 3. a 4. července 2019
Usnesení č.476 128 kB
172 kB
547/19 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovinské republice ve dnech 5. – 6. června 2019
Usnesení č.477 127 kB
170 kB
579/19 Pracovní návštěva palestinského ministra zahraničních věcí Rijáda al-Malkího v České republice ve dnech 7. a 8. července 2019
Usnesení č.478 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V192/2019
525/19 Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2018
568/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
567/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2019
542/19 Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
558/19 Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2018 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
551/19 Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2018 (předložil ministr kultury)
527/19 Vyhodnocení všech akcí podpořených ze státního rozpočtu konaných v rámci projektu SPOLEČNÉ STOLETÍ (předložil ministr kultury)
541/19 Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
557/19 Zpráva o plnění úkolů v oblasti bydlení (předložil předseda vlády)
524/19 Zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
526/19 Informace o projektu PPP D4 a o jeho připravované struktuře (předložil ministr dopravy)
528/19 Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017-2020 za rok 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)
550/19 Informace o veřejné zakázce Dodávka náhradních dílů pro zabezpečení oprav vyrovnávacích rotorů vrtulníků řady Mi (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk