Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-06-17
Program jednání 184 kB
70 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.419 131 kB
172 kB
458/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.420 128 kB
170 kB
121/19 Harmonogram zpracování nového horního zákona
Usnesení č.421 130 kB
188 kB
38/19 Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
Usnesení č.422 127 kB
170 kB
41/19 Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.423 129 kB
170 kB
495/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.424 128 kB
169 kB
469/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Usnesení č.425 128 kB
170 kB
434/19 Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.426 126 kB
169 kB
493/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Usnesení č.427 130 kB
168 kB
518/19 Návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 488)
Příloha č.1 132 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.427
Usnesení č.428 137 kB
171 kB
491/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 5/19 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.429 133 kB
170 kB
511/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/19 o návrhu na zrušení ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.430 136 kB
173 kB
504/19 Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020
Usnesení č.431 130 kB
170 kB
500/19 Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
Usnesení č.432 131 kB
170 kB
498/19 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
Usnesení č.433 126 kB
169 kB
509/19 Vyjádření k některým doporučením Výboru proti mučení OSN
Usnesení č.434 124 kB
167 kB
516/19 Návrh na jmenování místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.435 125 kB
168 kB
501/19 Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity pro období 2019-2023
Usnesení č.436 125 kB
168 kB
519/19 Statut Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Příloha č.1 147 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.436
ikonka - mění usnesení usn. 617/2007 , usn. 288/2006 , usn. 470/2016 , usn. 153/2010 , usn. 260/2008
Usnesení č.437 128 kB
168 kB
517/19 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018
Usnesení č.438 128 kB
170 kB
512/19 Informace o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení obsoletních právních předpisů
Usnesení č.439 130 kB
168 kB
506/19 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2018
Usnesení č.440 129 kB
170 kB
514/19 Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Usnesení č.441 125 kB
168 kB
505/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Lotyšsku dne 21. června 2019
Usnesení č.442 133 kB
172 kB
535/19 Návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019
Usnesení č.443 134 kB
174 kB
531/19 Návrh na sjednání Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
Usnesení č.444 126 kB
168 kB
533/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. června 2019 v Bruselu
Usnesení č.445 134 kB
176 kB
529/19 Návrh na obeslání 41. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a zajištění účasti delegace ČR (22. - 29. 6. 2019, Řím, Itálie)
Usnesení č.446 136 kB
172 kB
Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum čj. V350/2018
513/19 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
502/19 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu)
510/19 Hodnotící zpráva k Národní RIS3 strategii (2014-2020) (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
499/19 Informace o prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu (předložil ministr životního prostředí)
492/19 Informace o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2018 (Pátá zpráva o plnění) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
496/19 Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „D1 modernizace-úsek 12, EXIT 90 Humpolec-EXIT 104 Větrný Jeníkov (2019)“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr dopravy)
507/19 Informace k veřejné zakázce „Podpora plánování letů letadel Armády České republiky“ (předložil ministr obrany)
508/19 Informace k veřejné zakázce „T-72M4CZ – technické zhodnocení“ (předložil ministr obrany)
515/19 Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Letouny CASA C-295 – nákup“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk