Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-05-27
Program jednání 166 kB
66 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.362 128 kB
170 kB
423/19 Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Usnesení č.363 131 kB
170 kB
248/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.364 131 kB
170 kB
1168/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.365 130 kB
168 kB
432/19 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 467)
Příloha č.1 147 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.365
Usnesení č.366 131 kB
168 kB
437/19 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Terezy Hyťhové, Iva Pojezného, Martina Baxy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 470)
Příloha č.1 133 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.366
Usnesení č.367 134 kB
168 kB
438/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/19 o návrhu na zrušení ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017, vymezeného slovem ‚nezajištěného‘
Usnesení č.368 127 kB
168 kB
439/19 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.369 129 kB
168 kB
425/19 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2019
Příloha č.1 121 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.369
Usnesení č.370 279 kB
168 kB
428/19 Změna pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a.s.
Usnesení č.371 127 kB
168 kB
427/19 Vyhodnocení pátého funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro šesté funkční období
Usnesení č.372 150 kB
190 kB
433/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2019
Usnesení č.373 130 kB
168 kB
435/19 Konference " Prague European Summit" v Praze ve dnech 27. - 29. května 2019 a zajištění účasti vysokých představitelů
Usnesení č.374 138 kB
170 kB
429/19 Obeslání 18. Světového meteorologického kongresu, který se koná ve dnech 3. - 14. června 2019 v Ženevě, Švýcarsku
Příloha č.1 135 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.374
Usnesení č.375 128 kB
168 kB
430/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Uruguayské východní republiky Rodolfa Nin Novoy v ČR ve dnech 29. května až 1. června 2019
Usnesení č.376 129 kB
168 kB
443/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie dne 28. května 2019 v Bruselu
Usnesení č.377 130 kB
168 kB
444/19 Oficiální návštěva státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Republiky Myanmarský svaz Aung San Suu Kyi v České republice ve dnech 1. až 4. června 2019
398/19 Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2018 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
424/19 Zpráva o inflaci II/2019 (předložil guvernér České národní banky)
440/19 Informace o průběhu realizace akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
376/19 Informace o průběhu a výsledcích 11. zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk