Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-05-20
Program jednání 173 kB
68 kB
Záznam z jednání 105 kB
Usnesení č.342 130 kB
170 kB
184/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.343 64 kB
170 kB
246/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Usnesení č.344 128 kB
167 kB
355/19 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.345 131 kB
168 kB
409/19 Návrh poslankyň Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Moniky Červíčkové, Kateřiny Valachové, Radky Maxové, Věry Procházkové a Karly Šlechtové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 462)
Příloha č.1 134 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.345
Usnesení č.346 131 kB
167 kB
410/19 Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 463)
Příloha č.1 119 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.346
Usnesení č.347 131 kB
167 kB
415/19 Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Jana Lipavského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 464)
Příloha č.1 122 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.347
Usnesení č.348 132 kB
168 kB
411/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 465)
Příloha č.1 132 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
Usnesení č.349 132 kB
168 kB
412/19 Návrh poslanců Heleny Válkové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Zdeňka Ondráčka, Marka Výborného, Tomáše Kohoutka a Dominika Feriho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 466)
Příloha č.1 123 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.349
Usnesení č.350 129 kB
168 kB
396/19 Návrh programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
Usnesení č.351 129 kB
168 kB
422/19 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“
Usnesení č.352 142 kB
177 kB
420/19 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026
Usnesení č.353 124 kB
166 kB
401/19 Jmenování předsedy Krajského soudu v Ostravě
Usnesení č.354 129 kB
172 kB
400/19 Návrh na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 116 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.354
Příloha č.2 113 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.354
Příloha č.3 113 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.354
ikonka - ruší usnesení usn. 547/2017
Usnesení č.355 130 kB
168 kB
418/19 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018
Usnesení č.356 127 kB
168 kB
413/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Letní světovou univerziádu 2019
Usnesení č.357 129 kB
168 kB
416/19 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu ve Slovenské republice dne 28. května 2019
Usnesení č.358 127 kB
168 kB
417/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovinské republice dne 27. května 2019
Usnesení č.359 142 kB
177 kB
407/19 Návrh na obeslání 108. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 10. – 21. června 2019)
Příloha č.1 115 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.359
Usnesení č.360 132 kB
170 kB
431/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.361 129 kB
168 kB
1041/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
397/19 Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2018 (předložil ministr životního prostředí)
406/19 Informace o veřejné zakázce „Výstavba datových center – stavební část“ realizované na základě § 29 písm. b) odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
414/19 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“ (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk