Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-05-06
Program jednání 169 kB
67 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.307 122 kB
166 kB
381/19 Návrh na jmenování předsedkyně Legislativní rady vlády
Usnesení č.308 126 kB
166 kB
253/19 Odvolání a jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Usnesení č.309 131 kB
171 kB
188/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.310 129 kB
167 kB
367/19 Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 447)
Příloha č.1 174 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.310
Usnesení č.311 131 kB
167 kB
368/19 Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 456)
Příloha č.1 127 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.311
Usnesení č.312 133 kB
168 kB
369/19 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 457)
Příloha č.1 128 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.312
Usnesení č.313 130 kB
166 kB
370/19 Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 458)
Příloha č.1 116 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.313
Usnesení č.314 130 kB
169 kB
380/19 Národní strategie umělé inteligence v České republice
Usnesení č.315 137 kB
174 kB
366/19 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1
ikonka - mění usnesení usn. 596/2013
Usnesení č.316 128 kB
166 kB
364/19 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2018
Usnesení č.317 129 kB
166 kB
365/19 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení č.318 136 kB
174 kB
359/19 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022
Usnesení č.319 124 kB
167 kB
357/19 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.320 158 kB
221 kB
373/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2019
Usnesení č.321 129 kB
168 kB
356/19 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 129. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách ve dnech 16. a 17. května 2019
Usnesení č.322 138 kB
173 kB
375/19 Návrh na obeslání 72. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 20. – 28. května 2019 v Ženevě
Příloha č.1 132 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.322
Usnesení č.323 130 kB
167 kB
362/19 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Sultanátu Omán Yousufa bin Alawaiho bin Abdullaha v České republice uskutečněné ve dnech 13. – 15. dubna 2019
Usnesení č.324 125 kB
166 kB
395/19 Návrh na změnu ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.325 128 kB
168 kB
383/19 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství ve Slovenské republice dne 6. května 2019
Usnesení č.326 128 kB
168 kB
389/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie dne 9. května 2019 v Sibiu
Usnesení č.327 127 kB
167 kB
394/19 Pracovní návštěva předsedy Evropské rady Donalda Tuska v České republice ve dnech 7. a 8. května 2019
347/19 Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 v oblasti nelegálních návykových látek (předložil předseda vlády)
348/19 Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní (předložil předseda vlády)
353/19 Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2018, identifikační číslo programu 115 280 (předložil ministr životního prostředí)
358/19 Informace o prodeji majetkové účasti státního podniku Lesy České republiky, s. p. v Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. (předložil ministr zemědělství)
360/19 Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU HYBRID EXERCISE-MULTILAYER 2018 v České republice (předložil ministr obrany)
363/19 Celková zpráva k realizaci pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 - 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk