Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-04-29
Program jednání 178 kB
69 kB
Dodatek č.1 133 kB
62 kB
Dodatek č.2 133 kB
62 kB
Upozornění 125 kB
60 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.278 131 kB
167 kB
337/19 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022
Usnesení č.279 136 kB
176 kB
338/19 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
Usnesení č.280 128 kB
166 kB
336/19 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
Usnesení č.281 128 kB
166 kB
335/19 Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446)
Příloha č.1 134 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.281
Usnesení č.282 135 kB
170 kB
332/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 39/18 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění
ikonka - bylo změněno Usnesení č.283 131 kB
170 kB
304/19 Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu
ikonka - bylo změněno usn. 418/2019
Usnesení č.284 130 kB
168 kB
281/19 Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027
Usnesení č.285 131 kB
168 kB
319/19 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu
Usnesení č.286 133 kB
169 kB
334/19 Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019
Usnesení č.287 129 kB
168 kB
326/19 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
Usnesení č.288 123 kB
166 kB
321/19 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2018
Usnesení č.289 130 kB
169 kB
317/19 Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020
Usnesení č.290 124 kB
166 kB
329/19 Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.291 128 kB
168 kB
342/19 Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1
Usnesení č.292 124 kB
166 kB
316/19 Závěrečná zpráva o realizaci programu Fondy EU 135 320
Usnesení č.293 127 kB
167 kB
318/19 Návrh na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "ERC CZ"
Usnesení č.294 131 kB
168 kB
325/19 Program reprodukce majetku 107V410„Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil AČR“ ve znění doplňku č. 1
ikonka - mění usnesení usn. 291/2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.295 132 kB
168 kB
322/19 Návrh nového Statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu
Příloha č.1 213 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.295
ikonka - bylo změněno usn. 498/2019
ikonka - mění usnesení usn. 642/2007
ikonka - bylo změněno Usnesení č.296 130 kB
170 kB
340/19 Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
ikonka - bylo změněno usn. 746/2019
Usnesení č.297 127 kB
168 kB
333/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
Usnesení č.298 127 kB
167 kB
315/19 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
Usnesení č.299 125 kB
166 kB
341/19 Pracovní návštěva předsedy vlády v Polské republice dne 1. května 2019
Usnesení č.300 127 kB
166 kB
371/19 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Stanislava Měšťana na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
ikonka - bylo změněno Usnesení č.301 136 kB
172 kB
374/19 Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019
ikonka - bylo změněno usn. 590/2019
Usnesení č.302 127 kB
166 kB
361/19 Pracovní návštěva předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 30. dubna 2019
Usnesení č.303 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí mocí čj. D134/2019
Usnesení č.304 Návrh na ustanovení ředitele Vojenského zpravodajství Národní autoritou pro zpravodajský informační systém NATO BICES čj. V115/2019
Usnesení č.305 Obrazové zpravodajství čj. V116/2019
Usnesení č.306 Poskytnutí nouzových zásob ropy k řešení mimořádné situace související se zásobováním ropou ropovodem Družba čj. V128/2019
308/19 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
253/19 Odvolání a jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva
314/19 Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2018 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
343/19 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 31. 12. 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
313/19 Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády ČR“ (předložil ministr obrany)
225/19 Nadlimitní veřejná zakázka „Předepsané práce PP-4000 a NVG vybavení na letounech L-159“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
323/19 Informace o veřejné zakázce „Taktický rušič STARKOM“ (předložil ministr obrany)
324/19 Informace k připravované veřejné zakázce „Lehké obrněné vozidlo průzkumné - LOV-Pz“ (předložil ministr obrany)
354/19 Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019) (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk