Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-04-15
Program jednání 187 kB
70 kB
Záznam z jednání 121 kB
Usnesení č.246 129 kB
168 kB
102/19 Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Usnesení č.247 130 kB
166 kB
298/19 Návrh poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 436)
Příloha č.1 127 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.247
Usnesení č.248 131 kB
166 kB
269/19 Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 438)
Příloha č.1 130 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.248
Usnesení č.249 130 kB
167 kB
270/19 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 439)
Příloha č.1 144 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.249
Usnesení č.250 130 kB
167 kB
271/19 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 440)
Příloha č.1 122 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.250
Usnesení č.251 123 kB
166 kB
310/19 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.252 126 kB
166 kB
305/19 Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Usnesení č.253 125 kB
166 kB
306/19 Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti generálmajor
Usnesení č.254 125 kB
166 kB
307/19 Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Usnesení č.255 134 kB
177 kB
259/19 Implementační plány programu "Digitální Česko"
Usnesení č.256 137 kB
172 kB
283/19 Návrh komplexního řešení sucha (kombinace technických a přírodě blízkých opatření) v oblasti Rakovnicka
Usnesení č.257 134 kB
172 kB
284/19 Návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
Příloha č.1 148 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.257
Příloha č.2 196 kB
171 kB
Příloha č.2 k usnesení č.257
Usnesení č.258 129 kB
166 kB
292/19 Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství
Příloha č.1 128 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.258
Usnesení č.259 126 kB
167 kB
294/19 Změna právních poměrů u souboru administrativních budov - Justiční areál Na Míčánkách
Příloha č.1 172 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.259
Usnesení č.260 128 kB
166 kB
275/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, prodej regionální dráhy Čejč – Uhřice u Kyjova
Příloha č.1 422 kB
Příloha č.1 k usnesení č.260
Usnesení č.261 125 kB
166 kB
282/19 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018
Usnesení č.262 130 kB
170 kB
277/19 Úvodní zpráva ČR o plnění Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
Usnesení č.263 128 kB
167 kB
274/19 Žádost o souhlas vlády ČR se zapojením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do mezinárodního šetření OECD ITEL
Usnesení č.264 130 kB
168 kB
302/19 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a léta následující
Usnesení č.265 135 kB
172 kB
285/19 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Evropského parlamentu v České republice
Usnesení č.266 142 kB
174 kB
293/19 Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (29. dubna – 10. května 2019, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 197 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.266
Usnesení č.267 127 kB
168 kB
303/19 Pracovní návštěva prezidenta republiky v Čínské lidové republice ve dnech 23. až 30. dubna 2019
Usnesení č.268 128 kB
167 kB
291/19 Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Francie v Bratislavě dne 18. dubna 2019
Usnesení č.269 127 kB
167 kB
287/19 Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Turecka v Bratislavě dne 30. dubna 2019
Usnesení č.270 127 kB
167 kB
286/19 Pracovní návštěva prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivici Dačiće v České republice ve dnech 22. a 23. dubna 2019
Usnesení č.271 130 kB
168 kB
288/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí a komunit Kapverdské republiky Luise Tavarese a ministryně zahraničních věcí, spolupráce a společenství Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov Elsy Pinto v České republice ve dnech 23. až 25. dubna 2019
Usnesení č.272 128 kB
167 kB
327/19 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.273 124 kB
166 kB
328/19 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.274 128 kB
168 kB
312/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2019
Usnesení č.275 130 kB
167 kB
320/19 Oficiální návštěva předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyena Xuana Phuca v České republice ve dnech 16. až 18. dubna 2019
Usnesení č.276 125 kB
166 kB
331/19 Jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu a jejího předsedy
Usnesení č.277 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V114/2019
304/19 Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu
278/19 Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
296/19 Rámcový postup přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021 - 2027
280/19 Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 - 2018 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
301/19 Informace o základním rozdělení odpovědnosti pro zajištění bezpečnosti během předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
297/19 Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018 (předložila ministryně financí)
276/19 Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2019 (předložil ministr dopravy)
263/19 Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2018 – exekutivní shrnutí (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
300/19 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Generační inovace SW nástroje pro správu kmitočtového spektra ČR“ (předložila ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu)
309/19 Informace o veřejné zakázce „Provozovna RUP-FM - obměna“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk