Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-04-08
Program jednání 168 kB
67 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.226 130 kB
166 kB
264/19 Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 422)
Příloha č.1 129 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.226
Usnesení č.227 131 kB
167 kB
265/19 Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Romana Onderky, Ivana Jáče, Evy Fialové, Jiřího Maška, Karly Šlechtové, Františka Kopřivy, Olgy Richterové, Věry Procházkové a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 424)
Příloha č.1 130 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.227
Usnesení č.228 127 kB
166 kB
273/19 Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2018
Usnesení č.229 129 kB
167 kB
1172/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“
Usnesení č.230 129 kB
167 kB
260/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
Usnesení č.231 129 kB
167 kB
94/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
Usnesení č.232 127 kB
166 kB
1051/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/33 "Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících"
Usnesení č.233 128 kB
166 kB
1155/18 Souhrnné stanovisko Ministerstva dopravy a společnosti České dráhy, a.s. ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/35 „Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel“
Usnesení č.234 130 kB
172 kB
173/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky
Usnesení č.235 130 kB
171 kB
174/19 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
Usnesení č.236 129 kB
167 kB
256/19 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/04 "Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší"
Usnesení č.237 133 kB
171 kB
250/19 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2018
Usnesení č.238 129 kB
167 kB
262/19 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.239 125 kB
166 kB
251/19 Jmenování členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Usnesení č.240 126 kB
166 kB
272/19 Návrh na odvolání a jmenování členky a náhradníka členky Státní volební komise
Usnesení č.241 126 kB
166 kB
258/19 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2019
Usnesení č.242 136 kB
170 kB
254/19 Návrh na obeslání 1. zasedání Shromáždění Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-Habitat), které se koná ve dnech 27.-31. května 2019 v Nairobi v Keňské republice
Usnesení č.243 128 kB
168 kB
268/19 Pracovní cesta předsedy vlády na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Dubrovníku ve dnech 11. a 12. dubna 2019
Usnesení č.244 127 kB
168 kB
203/19 Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz
Usnesení č.245 128 kB
167 kB
290/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii dne 10. dubna 2019 v Bruselu
249/19 Zabezpečení finančních prostředků na realizaci stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy - Zátor, I. etapa (předložili ministři dopravy a zemědělství)
261/19 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 (předložila ministryně financí)
267/19 Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk