Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-04-01
Program jednání 164 kB
69 kB
Dodatek č.1 135 kB
62 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.213 131 kB
168 kB
189/19 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.214 130 kB
168 kB
231/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
Usnesení č.215 130 kB
167 kB
242/19 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 421)
Příloha č.1 124 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.215
Usnesení č.216 130 kB
166 kB
243/19 Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 425)
Příloha č.1 139 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.216
Usnesení č.217 127 kB
167 kB
240/19 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu těžebních lokalit“
ikonka - mění usnesení usn. 259/2017
Usnesení č.218 129 kB
168 kB
244/19 Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Usnesení č.219 130 kB
168 kB
241/19 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2018
Usnesení č.220 128 kB
168 kB
232/19 Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019–2024
Usnesení č.221 130 kB
168 kB
245/19 Návrh na schválení Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
Usnesení č.222 158 kB
200 kB
247/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2019
Usnesení č.223 128 kB
167 kB
230/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.224 128 kB
168 kB
257/19 O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Republice Severní Makedonie v rámci realizace programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
Usnesení č.225 128 kB
168 kB
252/19 Oficiální návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Rakouské republice ve dnech 2. až 4. dubna 2019
229/19 Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
238/19 Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
239/19 Informace pro členy vlády o průběžném vyhodnocení plnění Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020 (předložil ministr kultury)
234/19 Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2018 (předložil ministr dopravy)
233/19 Informace k připravované vertikální spolupráci „Kontejnerové pracoviště centrální ochrany KPCO - modernizace“ (předložil ministr obrany)
237/19 Informace o veřejné zakázce „Nákup radiostanic RF 7800W“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk