Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-03-25
Program jednání 165 kB
66 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.196 135 kB
170 kB
216/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.197 130 kB
168 kB
32/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.198 126 kB
168 kB
43/19 Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Usnesení č.199 129 kB
168 kB
139/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Usnesení č.200 130 kB
167 kB
226/19 Návrh poslanců Martina Jiránka, Jakuba Michálka, Ondřeje Profanta a Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 417)
Příloha č.1 117 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.200
Usnesení č.201 132 kB
166 kB
227/19 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 418)
Příloha č.1 129 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.201
Usnesení č.202 130 kB
168 kB
222/19 Návrh programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Příloha č.1 118 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.202
Usnesení č.203 132 kB
168 kB
183/19 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
Příloha č.1 180 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.203
Usnesení č.204 130 kB
168 kB
213/19 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Příloha č.1 122 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.204
Usnesení č.205 128 kB
166 kB
206/19 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018
Usnesení č.206 130 kB
168 kB
223/19 Návrh na změnu Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - mění usnesení usn. 692/2018 , usn. 457/2018 , usn. 247/2018 , usn. 48/2018 , usn. 360/2017 , usn. 544/2014
Usnesení č.207 126 kB
166 kB
217/19 Změna Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
Příloha č.1 357 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.207
ikonka - ruší usnesení usn. 724/2014
Usnesení č.208 130 kB
167 kB
219/19 Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 – nominace Svazu měst a obcí ČR
Usnesení č.209 126 kB
167 kB
218/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Italské republice ve dnech 27. a 28. března 2019
Usnesení č.210 131 kB
168 kB
228/19 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí členských států NATO ve Washingtonu, D.C., a na pracovní návštěvu ministra zahraničních věcí České republiky v USA ve dnech 2. – 6. dubna 2019
Usnesení č.211 128 kB
166 kB
235/19 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Libanonské republiky Džibrána Básila v České republice ve dnech 26. – 28. března 2019
Usnesení č.212 127 kB
168 kB
236/19 Účast ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, skandinávských a baltských zemí v Litvě dne 1. dubna 2019
230/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
224/19 Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018 (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk