Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-03-18
Program jednání 168 kB
67 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.179 128 kB
169 kB
1163/18 Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Usnesení č.180 124 kB
166 kB
133/19 Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Usnesení č.181 128 kB
168 kB
134/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Usnesení č.182 129 kB
166 kB
207/19 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
Příloha č.1 125 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.182
Usnesení č.183 131 kB
166 kB
208/19 Návrh poslanců Vojtěcha Pikala, Jana Farského, Lukáše Černohorského, Jakuba Michálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 405)
Příloha č.1 126 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.183
Usnesení č.184 207 kB
167 kB
209/19 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Mikuláše Peksy, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (sněmovní tisk č. 406)
Příloha č.1 125 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.184
Usnesení č.185 125 kB
166 kB
210/19 Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2019
Usnesení č.186 128 kB
167 kB
211/19 Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
Usnesení č.187 126 kB
168 kB
205/19 Dlouhodobý výhled pro obranu 2035
ikonka - ruší usnesení usn. 369/2011
Usnesení č.188 130 kB
169 kB
198/19 Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Usnesení č.189 123 kB
166 kB
214/19 Jmenování soudců
Usnesení č.190 129 kB
169 kB
67/19 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021
Usnesení č.191 130 kB
167 kB
202/19 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2011 č. 913 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
ikonka - mění usnesení usn. 913/2011
Usnesení č.192 130 kB
170 kB
212/19 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Usnesení č.193 131 kB
168 kB
200/19 Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. až 16. 11. 2018)
Usnesení č.194 126 kB
167 kB
201/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 19. - 20. 3. 2019
Usnesení č.195 128 kB
168 kB
221/19 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii ve dnech 21. a 22. března 2019 v Bruselu
203/19 Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz
197/19 Pravidelná informace členům vlády o jednáních Řídícího výboru Českých drah, a. s. za IV. čtvrtletí roku 2018 (předložil ministr dopravy)
199/19 Uzavření kupní smlouvy na dodávku „Mobilní strážnice Hradní stráže“ v rámci vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
204/19 Veřejná zakázka „Čáslav – objekty záchranné a požární techniky - výstavba“ zadávaná v souladu s ustanovením § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle zvláštních pravidel mezinárodní organizace (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk