Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-03-11
Program jednání 164 kB
66 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.165 131 kB
169 kB
1123/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.166 130 kB
166 kB
190/19 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 399)
Příloha č.1 184 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.166
Usnesení č.167 129 kB
166 kB
191/19 Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Adama Kalouse a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 400)
Příloha č.1 129 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.167
Usnesení č.168 130 kB
166 kB
192/19 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 401)
Příloha č.1 122 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.168
Usnesení č.169 129 kB
166 kB
193/19 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 402)
Příloha č.1 125 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.169
Usnesení č.170 56 kB
169 kB
119/19 Akční plán boje s korupcí na rok 2019
Usnesení č.171 131 kB
168 kB
175/19 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026
Usnesení č.172 123 kB
166 kB
60/19 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019
Příloha č.1 286 kB
214 kB
Příloha č.1 k usnesení č.172
Usnesení č.173 126 kB
166 kB
196/19 Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
Usnesení č.174 128 kB
168 kB
180/19 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na 3. konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 12. – 14. března 2019 v Bruselu
Usnesení č.175 128 kB
168 kB
178/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Severní Makedonii a v Albánii ve dnech 14. a 15. března 2019
Usnesení č.176 129 kB
166 kB
194/19 Oficiální návštěva předsedkyně vlády Rumunska Viorici Dăncily v České republice ve dnech 14. až 16. března 2019
Usnesení č.177 142 kB
206 kB
195/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2019
Usnesení č.178 128 kB
166 kB
215/19 Návrh na zrušení usnesení ze dne 4. března 2019 č. 151
ikonka - ruší usnesení usn. 151/2019
181/19 Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (předložil ministr zemědělství)
186/19 Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV ISL“ (předložil ministr obrany)
187/19 Informace k připravované vertikální spolupráci „Systém ochrany a monitorování SOM-3 - modernizace“ (předložil ministr obrany)
177/19 Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (předložili ministryně financí a místopředseda vlády a ministr životního prostředí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk