Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-03-04
Program jednání 166 kB
67 kB
Záznam z jednání 99 kB
Usnesení č.147 122 kB
166 kB
176/19 Návrh na změnu ve funkci mluvčí vlády
Usnesení č.148 132 kB
167 kB
167/19 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy Hyťhové, Jaroslava Foldyny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 389)
Příloha č.1 125 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.148
Usnesení č.149 130 kB
166 kB
168/19 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 390)
Příloha č.1 127 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.149
Usnesení č.150 131 kB
166 kB
169/19 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Petra Fialy, Františka Váchy, Lukáše Bartoně, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 396)
Příloha č.1 123 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.150
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.151 207 kB
167 kB
165/19 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 204)
ikonka - bylo zrušeno usn. 178/2019
Usnesení č.152 130 kB
168 kB
142/19 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky Ministerstvo vnitra brání veřejné ochránkyni práv v šetření tím, že jí v rozporu se zákonem odmítá předložit vyžádané písemnosti
Usnesení č.153 128 kB
168 kB
152/19 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
Usnesení č.154 135 kB
168 kB
158/19 Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO
Usnesení č.155 129 kB
168 kB
172/19 Informace o připravovaném výstavním projektu "Sluneční králové" v roce 2020
Usnesení č.156 128 kB
167 kB
164/19 Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 − 2023
Usnesení č.157 126 kB
166 kB
160/19 Zpřesnění vymezení prostor pokrytých systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
Usnesení č.158 131 kB
170 kB
153/19 Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.159 136 kB
170 kB
156/19 Návrh na obeslání 4. zasedání Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-4) (Nairobi, Keňa, 11. – 15. března 2019)
Příloha č.1 131 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 130 kB
167 kB
154/19 Setkání prezidentů, ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny při příležitosti oslav 20. výročí vstupu České, Maďarské a Polské republiky do Severoatlantické aliance v Praze dne 12. března 2019
Usnesení č.161 126 kB
168 kB
161/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice ve dnech 10. – 11. března 2019
Usnesení č.162 128 kB
167 kB
155/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Nizozemského království Stefa Bloka v České republice dne 6. března 2019
Usnesení č.163 128 kB
167 kB
179/19 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spojených státech amerických ve dnech 5. - 9. března 2019
Usnesení č.164 128 kB
168 kB
185/19 Pracovní cesta předsedy vlády na oslavy 20. výročí vstupu Polské republiky do NATO ve Varšavě dne 10. března 2019
163/19 Zřízení národního mechanismu pro prověřování zahraničních investic z bezpečnostních důvodů (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
157/19 Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace) (předložila ministryně financí)
170/19 Zajištění provozu a dostupnosti Portálu veřejné správy (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk