Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-02-27
Program jednání 165 kB
66 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.134 57 kB
166 kB
1054/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.135 65 kB
163 kB
147/19 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 383)
Příloha č.1 138 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 66 kB
164 kB
148/19 Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. (sněmovní tisk č. 384)
Příloha č.1 142 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.136
Usnesení č.137 60 kB
163 kB
149/19 Návrh poslanců Věry Kovářové, Jakuba Michálka, Marka Výborného, Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 387)
Příloha č.1 129 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.137
Usnesení č.138 58 kB
164 kB
143/19 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2019
Usnesení č.139 59 kB
164 kB
137/19 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje dle ustanovení § 16 odst. 8, věty druhé, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 134 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.139
Usnesení č.140 58 kB
163 kB
130/19 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018
Usnesení č.141 71 kB
168 kB
132/19 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2018
Příloha č.1 110 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.141
Příloha č.2 115 kB
61 kB
Příloha č.2 k usnesení č.141
Příloha č.3 113 kB
56 kB
Příloha č.3 k usnesení č.141
Usnesení č.142 55 kB
163 kB
145/19 Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
Usnesení č.143 59 kB
164 kB
127/19 Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí
Příloha č.1 195 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.143
Příloha č.2 194 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.143
Usnesení č.144 59 kB
164 kB
136/19 Pracovní návštěva prezidenta republiky na setkání hlav států zemí Bukurešťského formátu na Slovensku ve dnech 27. až 28. února 2019
Usnesení č.145 58 kB
164 kB
171/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.146 58 kB
164 kB
166/19 Návrh na výpověď Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti sjednaného výměnou nót ze dne 18. září 1990
146/19 Zpráva o inflaci I/2019 (předložil guvernér České národní banky)
128/19 Soudní a správní řízení týkající se dopravních staveb (předložil ministr dopravy)
151/19 Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
150/19 Informativní materiál Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - terénní práce a s tím spojené činnosti (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
14/19 Informace o veřejné zakázce "Dodávky pancéřových oken pro vozidla LOV IVECO" (předložil ministr obrany)
129/19 Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk