Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-02-18
Program jednání 160 kB
66 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.121 131 kB
168 kB
88/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.122 129 kB
168 kB
1148/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.123 129 kB
168 kB
48/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.124 130 kB
166 kB
126/19 Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 382)
Příloha č.1 120 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.124
Usnesení č.125 130 kB
167 kB
120/19 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020
Usnesení č.126 132 kB
169 kB
104/19 Zapojení České republiky do iniciativy Evropské komise vybudovat evropský družicový telekomunikační systém pro vládní účely (GOVSATCOM)
Usnesení č.127 130 kB
168 kB
122/19 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018
Usnesení č.128 132 kB
167 kB
116/19 Žádost o udělení souhlasu kapitole 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2019 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 05301 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS
Usnesení č.129 133 kB
171 kB
118/19 Návrh na obeslání 14. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
Příloha č.1 127 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.129
Usnesení č.130 131 kB
169 kB
123/19 Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Durban, Jihoafrická republika, 4. – 8. prosince 2018)
Usnesení č.131 131 kB
168 kB
131/19 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Usnesení č.132 128 kB
167 kB
138/19 Aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
Příloha č.1 263 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.132
ikonka - mění usnesení usn. 415/2018
Usnesení č.133 130 kB
168 kB
135/19 Účast předsedy vlády na summitu EU a Ligy arabských států ve dnech 24. a 25. února 2019 v Šarm aš-Šajchu, Egyptská arabská republika
458/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
121/19 Harmonogram zpracování nového horního zákona
83/19 Koncepce vodní dopravy do roku 2023
38/19 Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
86/19 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstvem práce a sociálních věcí
117/19 Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
125/19 Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk