Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-02-08
Program jednání 173 kB
68 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.108 69 kB
166 kB
1122/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.109 64 kB
163 kB
111/19 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 374)
Příloha č.1 120 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.109
Usnesení č.110 60 kB
162 kB
112/19 Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 375)
Příloha č.1 145 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.110
Usnesení č.111 62 kB
162 kB
113/19 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
Příloha č.1 125 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.111
Usnesení č.112 62 kB
162 kB
114/19 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka a Ivo Pojezného na vydání zákona o státním jazyce České republiky (sněmovní tisk č. 378)
Příloha č.1 124 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.112
Usnesení č.113 66 kB
164 kB
115/19 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jiřího Dolejše a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 380)
Příloha č.1 128 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.113
Usnesení č.114 58 kB
164 kB
87/19 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 65)
Příloha č.1 861 kB
Příloha č.1 k usnesení č.114
Usnesení č.115 59 kB
166 kB
105/19 Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020
Usnesení č.116 58 kB
164 kB
96/19 Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 55. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16. - 17. února 2019
Usnesení č.117 57 kB
163 kB
98/19 Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 20. až 23. února 2019
Usnesení č.118 60 kB
164 kB
107/19 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 40. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 25. a 26. února 2019
Usnesení č.119 58 kB
164 kB
124/19 Oficiální návštěva předsedy vlády ve Státu Izrael v souvislosti s účastí na summitu zemí Visegrádské skupiny a Státu Izrael ve dnech 18. až 20. února 2019
Usnesení č.120 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V38/2019
85/19 Materiál Informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR 2019 a Konvergenčního programu ČR 2019 (předložil předseda vlády)
103/19 Makroekonomická predikce České republiky (leden 2019) (předložila ministryně financí)
110/19 Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2018 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
99/19 Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2018 (předložil ministr spravedlnosti)
84/19 Informace o plnění Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2018 (předložil ministr spravedlnosti)
91/19 Analýza materiální, vzdělávací a personální základny nezbytné pro osvojování ložisek strategických nerostných surovin ČR (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
101/19 Akční plán na léta 2019-2021 a závěrečná zpráva o realizaci Akčního plánu na léta 2016-2018 Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
109/19 Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (předložil ministr zahraničních věcí)
108/19 Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2018 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
92/19 Informace k připravované vertikální spolupráci „Nákup služby munice 2019/l-miny 120 mm" (předložil ministr obrany)
93/19 Informace o veřejné zakázce „Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod“ (předložil ministr obrany)
106/19 Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2018“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil předseda vlády)
89/19 Zpráva o plnění nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/03 „Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví“ (předložil ministr zdravotnictví)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk