Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-02-04
Program jednání 174 kB
69 kB
Dodatek č.1 135 kB
62 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.85 128 kB
183 kB
1158/18 Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Usnesení č.86 132 kB
184 kB
878/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb.
Usnesení č.87 131 kB
184 kB
865/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.88 130 kB
184 kB
1021/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.89 130 kB
183 kB
1059/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.90 130 kB
183 kB
1141/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Usnesení č.91 130 kB
184 kB
25/19 Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.92 127 kB
182 kB
29/19 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Usnesení č.93 131 kB
181 kB
78/19 Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 365)
Příloha č.1 125 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.93
Usnesení č.94 150 kB
184 kB
13/19 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 - podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021 - 2027
Příloha č.1 121 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.94
Usnesení č.95 130 kB
182 kB
76/19 Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 - Varianta pokračování ve stávajícím systému zajištění LZS soukromými subjekty, Ministerstvem obrany prostřednictvím Armády ČR a Ministerstvem vnitra prostřednictvím Policie ČR
Usnesení č.96 133 kB
183 kB
75/19 Návrh programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
Usnesení č.97 130 kB
184 kB
82/19 Zrušení prvního kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a vyhlášení druhého kola tohoto výběrového řízení
Příloha č.1 287 kB
71 kB
Příloha č.1 k usnesení č.97
Usnesení č.98 129 kB
182 kB
74/19 Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 1. 2019
Usnesení č.99 126 kB
182 kB
79/19 Odvolání a jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu
Usnesení č.100 135 kB
184 kB
73/19 Návrh na jmenování členek a členů Rady vlády pro lidská práva a jejich stálých zástupkyň a zástupců
Usnesení č.101 128 kB
183 kB
68/19 Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin
Usnesení č.102 148 kB
185 kB
71/19 Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijatých na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. – 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018)
Usnesení č.103 126 kB
182 kB
72/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Norsku dne 8. února 2019
Usnesení č.104 129 kB
184 kB
100/19 Inovační strategie České republiky 2019–2030
Usnesení č.105 129 kB
183 kB
97/19 Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny s Německem v Bratislavě dne 7. února 2019
Usnesení č.106 136 kB
186 kB
90/19 Změna části usnesení vlády ze dne 27.7.2016 č. 668 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v ČR
Usnesení č.107 Návrh systemizace služebních míst Bezpečnostní informační služby na rok 2018 čj. D17/2019
65/19 Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2018 (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
77/19 Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně (předložil předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost)
81/19 Zpráva o vyhodnocení Pravidel odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
66/19 Informace o veřejné zakázce „Dodávka komponent pro subsystémy S- LOV-CBRN a LOV-CBRN II“ (předložil ministr obrany)
69/19 Informace o veřejné zakázce "DPET - Deployable passive ESM tracker (Pasivní sledovací systém)" (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk