Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-01-28
Program jednání 176 kB
69 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.65 131 kB
164 kB
864/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.66 131 kB
164 kB
1055/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.67 125 kB
163 kB
1119/18 Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Usnesení č.68 131 kB
186 kB
46/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 40/18 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.69 131 kB
164 kB
50/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 49/18 o návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů
Usnesení č.70 134 kB
166 kB
51/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/18 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.71 131 kB
188 kB
52/19 Aktualizace Metodiky přípravy veřejných strategií
Usnesení č.72 128 kB
186 kB
39/19 Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle bodu II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 za rok 2018
Usnesení č.73 129 kB
164 kB
37/19 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018 a Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022
Usnesení č.74 128 kB
186 kB
31/19 Informace o členství České republiky v Evropském institutu veřejné správy (EIPA) a rozhodnutí o dalším postupu
Usnesení č.75 128 kB
162 kB
30/19 Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022
Usnesení č.76 129 kB
164 kB
57/19 Návrh na podpis Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
Usnesení č.77 127 kB
162 kB
54/19 Strategie programu poskytování rozvojových stipendií na období 2019 – 2024
Usnesení č.78 181 kB
244 kB
61/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2018
Usnesení č.79 144 kB
167 kB
49/19 Návrh na obeslání mimořádného zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a mimořádného zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Ženeva, Švýcarsko, 5. – 7. února 2019)
Příloha č.1 113 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.79
Usnesení č.80 128 kB
186 kB
45/19 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Bukurešti ve dnech 31. ledna a 1. února 2019
Usnesení č.81 129 kB
186 kB
58/19 Oficiální návštěva předsedy Prezidentské rady a předsedy vlády Libyjského státu Fayeze al-Sarraje v České republice ve dnech 29. a 31. ledna 2019
Usnesení č.82 130 kB
166 kB
64/19 Materiál „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“ a návrh usnesení k přípravě národní strategie pro umělou inteligenci v ČR
Usnesení č.83 57 kB
163 kB
70/19 "30 let demokracie a svobody"
Usnesení č.84 55 kB
162 kB
80/19 Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu
13/19 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 - podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021 - 2027
60/19 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019
44/19 Informace o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020 (předložily ministryně pro místní rozvoj a financí)
42/19 Analýza zhodnocení možností trestního postihu činnosti zahraničních (teroristických) bojovníků (předložil ministr spravedlnosti)
62/19 Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019 (předložila ministryně financí)
33/19 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Údržbu lesních porostů a komisní prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
34/19 Informace o realizaci vertikální spolupráce na Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
35/19 Veřejná zakázka "Cisternový automobil - plnič letecké techniky", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
36/19 Uzavření smlouvy "Modernizace přívěsu PV 16.12" v rámci vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
53/19 Záměr nadlimitní veřejné zakázky na základě uplatnění § 11 (vertikální spolupráce) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2019 – 2023 prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk