Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-01-21
Program jednání 172 kB
68 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.43 131 kB
184 kB
563/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku
Usnesení č.44 128 kB
182 kB
921/18 Stanovisko Ministerstva vnitra a státního podniku Česká pošta ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/27 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta“
Usnesení č.45 129 kB
182 kB
967/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“
Usnesení č.46 131 kB
182 kB
927/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
Usnesení č.47 129 kB
182 kB
960/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“
Usnesení č.48 130 kB
166 kB
764/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“
Usnesení č.49 130 kB
184 kB
806/18 Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování)
Usnesení č.50 129 kB
183 kB
955/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.51 133 kB
183 kB
24/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou PI. ÚS 46/18 o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení ustanovení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.52 131 kB
184 kB
20/19 Souhrnný materiál o dalším postupu v procesním modelování do roku 2021
Příloha č.1 779 kB
794 kB
Příloha č.1 k usnesení č.52
Příloha č.2 246 kB
83 kB
Příloha č.2 k usnesení č.52
Usnesení č.53 131 kB
183 kB
1120/18 Návrh dokumentace programu 134 14 Péče o národní kulturní dědictví I.
Příloha č.1 358 kB
Příloha č.1 k usnesení č.53
Usnesení č.54 131 kB
184 kB
23/19 Návrh na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Vlachovice
Usnesení č.55 131 kB
184 kB
22/19 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018
Usnesení č.56 129 kB
184 kB
26/19 Návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Příloha č.1 112 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.56
Příloha č.2 109 kB
57 kB
Příloha č.2 k usnesení č.56
ikonka - mění usnesení usn. 538/2018 , usn. 140/2018 , usn. 38/2017 , usn. 629/2014
Usnesení č.57 128 kB
181 kB
1156/18 Aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
Usnesení č.58 126 kB
181 kB
28/19 Závěrečné vyhodnocení programu 234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení
Usnesení č.59 128 kB
182 kB
18/19 Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Zimní světovou univerziádu 2019
Usnesení č.60 133 kB
183 kB
16/19 Návrh na sjednání Šesté změny Doplňku k Mnohostrannému memorandu o porozumění mezi ministry obrany států NATO o Programu spolupráce NATO E-3A (ze dne 6. prosince 1978) týkajícího se modernizace Vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO
Usnesení č.61 130 kB
184 kB
63/19 Návrh na zrušení Rady vlády pro stavebnictví a zřízení Rady vlády pro veřejné investování.
Příloha č.1 291 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.61
ikonka - ruší usnesení usn. 1062/2014
Usnesení č.62 124 kB
182 kB
59/19 Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála
Usnesení č.63 130 kB
183 kB
40/19 Návrh na obeslání Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) v Davosu-Klosters dne 24. a 25. ledna 2019
Usnesení č.64 126 kB
182 kB
47/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí na Ukrajině ve dnech 27. - 29. ledna 2019
19/19 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017 (předložil předseda vlády)
17/19 Informace o plnění úkolu vlády - návrh na změnu programů BETA2, EPSILON, ÉTA - ve smyslu zohlednění alokací sektorových programů na rezortní výzkumné potřeby Ministerstva dopravy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí (předložili předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky)
15/19 Informace o veřejné zakázce "Dodávky náhradních dílů a přestavby palivových čerpadel NR-3 všech modifikací" (předložil ministr obrany)
21/19 Informace o veřejné zakázce „Pořízení kryptografických prostředků TCP IP“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk