Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-01-11
Program jednání 183 kB
71 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.19 130 kB
186 kB
6/19 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 357)
Příloha č.1 120 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.19
Usnesení č.20 130 kB
186 kB
7/19 Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 359)
Příloha č.1 173 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.20
Usnesení č.21 133 kB
164 kB
10/19 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 47/18 o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.22 128 kB
185 kB
1068/18 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi a doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně zákona
Usnesení č.23 131 kB
186 kB
1131/18 Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a s tím souvisejících zákonů
Usnesení č.24 132 kB
186 kB
1167/18 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020 (Národní RIS3 strategie), aktualizace 2018
ikonka - ruší usnesení usn. 634/2016
Usnesení č.25 136 kB
188 kB
1164/18 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 268)
Příloha č.1 41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.25
Příloha č.2 170 kB
60 kB
Příloha č.2 k usnesení č.25
ikonka - mění usnesení usn. 281/1992
Usnesení č.26 129 kB
186 kB
1145/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 64)
Příloha č.1 1115 kB
Příloha č.1 k usnesení č.26
Usnesení č.27 128 kB
186 kB
1146/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 66)
Příloha č.1 158 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
Usnesení č.28 129 kB
186 kB
1147/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 68)
Příloha č.1 281 kB
Příloha č.1 k usnesení č.28
Usnesení č.29 129 kB
162 kB
1176/18 Návrhy na jmenování 4 rektorů veřejných vysokých škol pro období 2019-2023
Usnesení č.30 125 kB
162 kB
1153/18 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Usnesení č.31 131 kB
164 kB
1154/18 Jmenování nových členek a členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
ikonka - bylo změněno Usnesení č.32 129 kB
164 kB
12/19 Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
Příloha č.1 121 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.32
Příloha č.2 117 kB
60 kB
Příloha č.2 k usnesení č.32
ikonka - bylo změněno usn. 740/2019
ikonka - mění usnesení usn. 240/2017
Usnesení č.33 136 kB
168 kB
1150/18 Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu
ikonka - mění usnesení usn. 14/2013
Usnesení č.34 131 kB
167 kB
1151/18 Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu
Usnesení č.35 134 kB
168 kB
1152/18 Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
ikonka - mění usnesení usn. 15/2013
Usnesení č.36 149 kB
212 kB
9/19 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2018
Usnesení č.37 130 kB
166 kB
1173/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Usnesení č.38 129 kB
186 kB
1149/18 Návrh na uskutečnění oficiální cesty předsedy vlády České republiky A. Babiše do Singapuru, Thajska a Indie ve dnech 13. - 19. ledna 2019
Usnesení č.39 126 kB
186 kB
4/19 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Rakouské republice dne 17. ledna 2019
Usnesení č.40 127 kB
186 kB
5/19 Účast ministra zahraničních věcí na 22. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Sdružení národů jihovýchodní Asie a 1. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Africké unie v Bruselu ve dnech 21. a 22. ledna 2019
Usnesení č.41 128 kB
186 kB
27/19 Návrh usnesení vlády České republiky o přijetí JUDr. Martiny Děvěrové, MPA, do služebního poměru a jmenování na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu
Usnesení č.42 128 kB
186 kB
1165/18 Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II (předložil ministr dopravy)
ikonka - mění usnesení usn. 781/2018
2/19 Informace o zpracovaném materiálu "Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav" (předložil ministr zemědělství)
1174/18 Informace o aktuálním stavu řešení problematiky dopadů plánovaného rozšíření dolu Turów na české území (předložili místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zemědělství)
1157/18 Zpráva o plnění úkolů, uložených usnesením vlády č. 185/2018 členům meziresortní pracovní skupiny k problematice světelného znečištění (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
1175/18 Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1159/18 Informace o schválení Souhrnného materiálu navrhovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných v průběhu mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2017 v ČR (předložil ministr obrany)
1171/18 Informace o analytické a vývojové spolupráci CENIA na řešení projektů StaR a ISPOP2 zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)
8/19 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákona") "Palubní jeřáb Mi-17/171Š" realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce, a to na základě ustanovení § 189 odst. 1 zákona (předložil ministr obrany)
1/19 Informace o plnění opatření ze stanovisek Grantové agentury České republiky a Úřadu vlády České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/19 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky (předložil předseda vlády)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk