Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2019-01-07
Program jednání 164 kB
67 kB
Dodatek č.1 143 kB
63 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.1 131 kB
184 kB
1058/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.2 131 kB
182 kB
1137/18 Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka, Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 350)
Příloha č.1 126 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.2
Usnesení č.3 130 kB
182 kB
1138/18 Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 352)
Příloha č.1 167 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.3
Usnesení č.4 131 kB
182 kB
1139/18 Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 353)
Příloha č.1 120 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.4
Usnesení č.5 130 kB
182 kB
1140/18 Návrh poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 354)
Příloha č.1 124 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.5
Usnesení č.6 145 kB
196 kB
1107/18 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2019
Usnesení č.7 126 kB
182 kB
1134/18 Informace o průběhu naplňování programů k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice v gesci Ministerstva zemědělství
Usnesení č.8 129 kB
183 kB
1144/18 Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise
Usnesení č.9 127 kB
184 kB
1136/18 Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
Příloha č.1 220 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.9
Usnesení č.10 127 kB
183 kB
1118/18 6. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Usnesení č.11 126 kB
182 kB
1133/18 Analýza jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků ve vztahu k protikorupčnímu působení
Usnesení č.12 134 kB
186 kB
1114/18 Zhodnocení současného systému poskytování vládních stipendií pro studium na College of Europe a návrh řešení nečerpání vládních stipendií pro uvedené studium
ikonka - ruší usnesení usn. 1400/2009
ikonka - mění usnesení usn. 940/2009
Usnesení č.13 130 kB
184 kB
1143/18 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.14 129 kB
184 kB
1132/18 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Usnesení č.15 128 kB
182 kB
1135/18 Zpráva o konzultacích mezi vládami České republiky a Polské republiky konaných dne 15. listopadu 2018 v Praze
Usnesení č.16 129 kB
183 kB
3/19 Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Usnesení č.17 125 kB
182 kB
11/19 Jmenování vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
Usnesení č.18 124 kB
183 kB
Hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti čj. D416/2018
1142/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
1082/18 Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
1120/18 Návrh dokumentace programu 134 14 Péče o národní kulturní dědictví I.
1160/18 Informace o veřejné zakázce Pořízení letounů L-39NG
1161/18 Informace o veřejné zakázce Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS (předložil ministr obrany)
1162/18 Informace o veřejné zakázce "Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II" (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk