Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-12-17
Program jednání 188 kB
71 kB
Upozornění 126 kB
60 kB
Záznam z jednání 124 kB
Usnesení č.846 130 kB
187 kB
881/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.847 128 kB
164 kB
982/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.848 128 kB
164 kB
1081/18 Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Usnesení č.849 130 kB
185 kB
1076/18 Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 330)
Příloha č.1 116 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.849
Usnesení č.850 131 kB
186 kB
1077/18 Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 331)
Příloha č.1 130 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.850
Usnesení č.851 130 kB
186 kB
1096/18 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 338)
Příloha č.1 135 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.851
Usnesení č.852 131 kB
186 kB
1097/18 Návrh poslance Jana Schillera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (sněmovní tisk č. 346)
Příloha č.1 118 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.852
Usnesení č.853 130 kB
185 kB
1098/18 Návrh poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 347)
Příloha č.1 120 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.853
Usnesení č.854 130 kB
185 kB
1099/18 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Leo Luzara a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 349)
Příloha č.1 127 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.854
Usnesení č.855 129 kB
165 kB
1073/18 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022
Usnesení č.856 131 kB
164 kB
1106/18 Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019
Usnesení č.857 136 kB
167 kB
1095/18 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
Usnesení č.858 129 kB
164 kB
1090/18 Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven
Příloha č.1 113 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.858
Usnesení č.859 133 kB
188 kB
1088/18 Návrh na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu - spočívající ve změně označení stávajícího rozvojového záměru z "R43" na "S43"
Usnesení č.860 130 kB
163 kB
1111/18 Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2018
Příloha č.1 121 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.860
Usnesení č.861 129 kB
163 kB
1108/18 Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2018
Příloha č.1 121 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.861
Usnesení č.862 131 kB
164 kB
1109/18 Návrh na jmenování členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.863 124 kB
162 kB
1094/18 Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.864 128 kB
163 kB
1110/18 Nominace dvou kandidátů za Českou republiku na funkci soudců Tribunálu Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.865 122 kB
184 kB
1112/18 Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
Usnesení č.866 128 kB
162 kB
1083/18 Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017
Usnesení č.867 129 kB
164 kB
1085/18 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
Usnesení č.868 130 kB
188 kB
1086/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o sociálním zabezpečení
Usnesení č.869 127 kB
162 kB
1103/18 Účast předsedy vlády na Fóru Afrika - Evropa ve Vídni ve dnech 17. a 18. prosince 2018
Usnesení č.870 126 kB
162 kB
1105/18 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Korejské republiky Mun Če-ina v České republice ve dnech 27. a 28. listopadu 2018
Usnesení č.871 131 kB
164 kB
1127/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.872 126 kB
186 kB
1125/18 Návrh druhé úpravy systemizace služebních a pracovních míst na rok 2019
Usnesení č.873 132 kB
187 kB
1126/18 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018.
Usnesení č.874 126 kB
163 kB
1128/18 Nákup vrtulníků těžké kategorie pro potřeby Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému
Usnesení č.875 129 kB
162 kB
1124/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Usnesení č.876 132 kB
187 kB
1129/18 K dalšímu postupu ve věci Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a Globálního kompaktu pro uprchlíky na půdě OSN
1102/18 Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“, Seznam konsolidovaných záměrů k programu „Digitální Česko“ a Statistické informace o plnění vládního programu "Digitální Česko" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1092/18 Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci na zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1089/18 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce (předložila ministryně financí)
1087/18 Informace pro Vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce „Výroba a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče“ (předložil ministr dopravy)
1084/18 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: "Alberto Giacometti, převzetí výstavy" (předložil ministr kultury)
1100/18 Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2019, část 2 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1104/18 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání samolepících vízových štítků – vzor EU 2010 a vzor EU 2018“ (předložil ministr zahraničních věcí)
1115/18 Veřejná zakázka „Ruční palné zbraně ČZ UB“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
1116/18 Informace o veřejné zakázce "Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a kolových obrněných vozidel MKPP na podvozkové platformě TITUS 6X6 a zajištění servisní podpory pořízené techniky" (předložil ministr obrany)
1117/18 Veřejná zakázka „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup“ zadávaná s využitím obecné výjimky podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr obrany)
1093/18 Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/01 – „Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek“ (předložil ministr kultury)
1121/18 Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1130/18 Veřejná zakázka „Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup“ realizovaná prostřednictvím výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dle ust. § 191 odst. 2 písm. c) zákona, tj. bez realizace zadávacího řízení přímým oslovením izraelské vlády (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk