Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-12-12
Program jednání 182 kB
71 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.825 124 kB
182 kB
972/18 Návrh nařízení vlády o oborech státní služby
Usnesení č.826 125 kB
182 kB
1043/18 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Usnesení č.827 128 kB
182 kB
1026/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.828 127 kB
182 kB
1042/18 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.829 131 kB
182 kB
1075/18 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 328)
Příloha č.1 134 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.829
Usnesení č.830 126 kB
182 kB
1074/18 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Příloha č.1 745 kB
746 kB
Příloha č.1 k usnesení č.830
Příloha č.2 246 kB
148 kB
Příloha č.2 k usnesení č.830
Příloha č.3 284 kB
306 kB
Příloha č.3 k usnesení č.830
Usnesení č.831 134 kB
184 kB
1063/18 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 43/18 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.832 129 kB
181 kB
1045/18 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2019
Usnesení č.833 127 kB
182 kB
1072/18 Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
ikonka - mění usnesení usn. 783/2018
Usnesení č.834 126 kB
182 kB
1071/18 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.835 130 kB
183 kB
1060/18 Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
Příloha č.1 218 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.835
ikonka - ruší usnesení usn. 606/2015
Usnesení č.836 130 kB
184 kB
1079/18 Návrhy velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory do roku 2022
Usnesení č.837 132 kB
184 kB
1048/18 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2018 a návrh jeho zajištění v roce 2019
Usnesení č.838 125 kB
183 kB
802/18 Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023
Usnesení č.839 129 kB
182 kB
1034/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 63)
Příloha č.1 350 kB
Příloha č.1 k usnesení č.839
Usnesení č.840 128 kB
183 kB
1078/18 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2019 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2020 a 2021
Usnesení č.841 129 kB
183 kB
1049/18 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Usnesení č.842 127 kB
182 kB
1070/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2018 v Bruselu
Usnesení č.843 125 kB
182 kB
1091/18 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Ingrid Štegmannové, Ph.D., na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí
Usnesení č.844 129 kB
182 kB
1113/18 Změna usnesení vlády dne 22. března 2017 č. 208, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek.
ikonka - mění usnesení usn. 208/2017
Usnesení č.845 129 kB
182 kB
1101/18 Pracovní návštěva předsedy vlády Finska Juhy Sipiläho v České republice ve dnech 16. a 17. prosince 2018
1061/18 Informace o průběhu plnění úkolu "30 let demokracie a svobody"
1080/18 Informace o stavu uzavírání programového období 2007-2013 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
1047/18 Informace o průběhu realizace projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1069/18 Informace o výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu za období červen 2017 - prosinec 2018 (předložil ministr zahraničních věcí)
1067/18 Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (předložil ministr zahraničních věcí)
1038/18 Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2017 (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví)
902/18 Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
1044/18 Smlouva o „Poskytování odborných služeb v oblasti informatiky“ uzavíraná na základě horizontální spolupráce mezi Ministerstvem spravedlnosti a Státní pokladnou Centrum sdílených služeb, s.p. podle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
1062/18 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Lokalizace mobilních telekomunikačních zařízení" s využitím obecné výjimky zákona č. 134P2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1064/18 Veřejná zakázka "Letouny CASA C-295M – modernizace SES" zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
1065/18 Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Nákup munice 2019/II - Mk-3 Bolide RBS-70“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)
1066/18 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákona") "Mobilní záchytné zařízení letounů - nákup " realizovaná prostřednictvím obecné výjimky ze zákona, a to na základě ustanovení § 29 písm. s) zákona (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk