Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-12-03
Program jednání 182 kB
69 kB
Dodatek č.1 133 kB
62 kB
Záznam z jednání 118 kB
Usnesení č.801 132 kB
165 kB
444/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.802 279 kB
186 kB
1001/18 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.803 126 kB
163 kB
970/18 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.804 127 kB
164 kB
985/18 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Usnesení č.805 128 kB
164 kB
868/18 Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.
Usnesení č.806 127 kB
164 kB
920/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Usnesení č.807 129 kB
164 kB
939/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Usnesení č.808 127 kB
164 kB
940/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.809 124 kB
162 kB
996/18 Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Usnesení č.810 130 kB
186 kB
1015/18 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 318)
Příloha č.1 135 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.810
Usnesení č.811 131 kB
186 kB
1016/18 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 319)
Příloha č.1 125 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.811
Usnesení č.812 130 kB
186 kB
1017/18 Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka, Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 320)
Příloha č.1 125 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.812
Usnesení č.813 132 kB
186 kB
1018/18 Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321)
Příloha č.1 149 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.813
Usnesení č.814 130 kB
185 kB
1019/18 Návrh poslanců Jana Chvojky a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 325)
Příloha č.1 113 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.814
Usnesení č.815 128 kB
162 kB
1024/18 Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2019
Usnesení č.816 131 kB
188 kB
981/18 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.817 129 kB
164 kB
1025/18 Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
Usnesení č.818 129 kB
164 kB
1046/18 Převedení agendy boje s korupcí
Usnesení č.819 128 kB
186 kB
1052/18 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedkyně vlády Srbské republiky Any Brnabić v České republice ve dnech 10. a 11. prosince 2018
Usnesení č.820 127 kB
186 kB
1053/18 Pracovní návštěva předsedy vlády v Marockém království ve dnech 4. až 6. prosince 2018
Usnesení č.821 Souhrnný návrh aktualizace priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky čj. T47/2018
Usnesení č.822 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D376/2018
Usnesení č.823 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci čj. D395/2018
Usnesení č.824 129 kB
186 kB
Souhrnná zpráva o výsledcích metodické podpory a hodnocení stavu kybernetické bezpečnosti u ministerstev a Úřadu vlády v roce 2018 čj. V294/2018
1014/18 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 317)
1056/18 Stanovisko ke střetu zájmu premiéra ČR Andreje Babiše
958/18 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017 (předložil předseda vlády)
1023/18 Informace o plnění Koncepce připomenutí výročí 1. světové války za rok 2017 (předložil ministr obrany)
1022/18 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Služební dopravní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1027/18 Informace k připravované veřejné zakázce - HotBent experiment - Grimsel Test Site (GTS) (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
1028/18 Informace o veřejné zakázce „Maintenance APV a DZ IS GINIS® DEFENCE“ (předložil ministr obrany)
1029/18 Veřejná zakázka "Automobil nákladní terénní těžký a střední", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
1030/18 Nadlimitní veřejná zakázka „Letecký výcvik pilotů Armády České republiky (AČR) v letech 2019 až 2025“, kde uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky bude v souladu s ust. § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizováno formou vertikální spolupráce mimo působnost zákona (předložil ministr obrany)
1031/18 Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Nákup munice 2019/I Mk-2 RBS-70“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona (předložil ministr obrany)
1032/18 Informace o veřejné zakázce „Technické zhodnocení APV a DZ FIS, ISSP a ESSS – GINIS® DEFENCE“ (předložil ministr obrany)
1033/18 Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV a DZ FIS, ISSP a ESSS – GINIS® DEFENCE“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk