Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-11-20
Program jednání 166 kB
67 kB
Dodatek č.1 142 kB
63 kB
Upozornění 126 kB
59 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.762 130 kB
164 kB
913/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.763 132 kB
188 kB
755/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.764 130 kB
165 kB
983/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.765 130 kB
186 kB
969/18 Návrh poslanců Věry Adámkové, Kamala Farhana, Jiřího Ventruby, Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) (sněmovní tisk č. 308)
Příloha č.1 118 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.765
Usnesení č.766 131 kB
186 kB
968/18 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 309)
Příloha č.1 122 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.766
Usnesení č.767 127 kB
186 kB
979/18 Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
Usnesení č.768 132 kB
186 kB
965/18 Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021
Usnesení č.769 130 kB
187 kB
930/18 Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
Usnesení č.770 129 kB
186 kB
971/18 Zpráva o životním prostředí České republiky 2017
Usnesení č.771 124 kB
184 kB
966/18 Návrh kolektivní dohody vyššího stupně
Usnesení č.772 138 kB
192 kB
976/18 Návrh na ratifikaci Opčního protokolu k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
Příloha č.1 311 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.772
ikonka - ruší usnesení usn. 391/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1024/2009
Usnesení č.773 132 kB
189 kB
977/18 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
Usnesení č.774 126 kB
186 kB
978/18 Účast ministra zahraničních věcí na Ministerské konferenci k Afghánistánu v Ženevě dne 28. 11. 2018
Usnesení č.775 129 kB
186 kB
973/18 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 30. října 2018
Usnesení č.776 133 kB
188 kB
991/18 Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti BMW Vertriebs GmbH
Usnesení č.777 127 kB
186 kB
987/18 Pracovní cesta předsedy vlády do Svobodného státu Bavorsko ve dnech 20. a 21. listopadu 2018
Usnesení č.778 127 kB
186 kB
989/18 Pracovní návštěva předsedy vlády v Rakouské republice dne 24. listopadu 2018
Usnesení č.779 128 kB
186 kB
990/18 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii dne 25. listopadu 2018 v Bruselu
Usnesení č.780 127 kB
186 kB
988/18 Pracovní návštěva předsedy vlády Estonska Jüriho Ratase v České republice ve dnech 22. a 23. listopadu 2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.781 133 kB
187 kB
995/18 Informace o nemožnosti stanovit kompenzační opatření týkající se řešení významného negativního vlivu zlepšení plavebních podmínek v úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí prostřednictvím vodního díla Plavební stupeň Děčín na předmět ochrany č. 3270 (bahnité říční náplavy) v EVL Labské údolí a předmět ochrany bobr evropský v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica
ikonka - bylo změněno usn. 42/2019
901/18 Zpoplatnění některých silnic I. třídy v České republice od 1. ledna 2020
791/18 Výroční zpráva o státní službě za rok 2017
959/18 Horizontální spolupráce v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy (předložil ministr zemědělství)
956/18 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Imitace vzdušných cílů - služba“ realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce podle ustanovení § 189 odst. 1 zákona (předložil ministr obrany)
957/18 Veřejná zakázka „Náhrada multifunkčních displejů letounů L-159 (2. část)“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů formou jednacího řízení bez uveřejnění (předložil ministr obrany)
974/18 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Nákup přístupu do databáze The Economist Intelligence Unit na období 2019 - 2023“ (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk