Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-11-07
Program jednání 183 kB
71 kB
Dodatek č.1 144 kB
63 kB
Záznam z jednání 120 kB
Usnesení č.714 129 kB
186 kB
611/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/09 „Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů“
Usnesení č.715 128 kB
186 kB
766/18 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/32 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu"
Usnesení č.716 131 kB
164 kB
716/18 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/26 „Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020“
Usnesení č.717 129 kB
186 kB
814/18 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/31 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017"
Usnesení č.718 128 kB
186 kB
779/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/20 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání"
Usnesení č.719 128 kB
164 kB
646/18 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/14 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví“
Usnesení č.720 130 kB
168 kB
724/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
Usnesení č.721 131 kB
186 kB
749/18 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/23 „Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020“
Usnesení č.722 128 kB
185 kB
915/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/15 „Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace“
Usnesení č.723 129 kB
186 kB
849/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.724 131 kB
188 kB
825/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.725 131 kB
186 kB
914/18 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů (sněmovní tisk č. 292)
Příloha č.1 135 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.725
Usnesení č.726 132 kB
166 kB
745/18 Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky
Usnesení č.727 130 kB
186 kB
912/18 Dotační programy zemědělství pro rok 2019, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.728 127 kB
186 kB
908/18 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015
Usnesení č.729 127 kB
186 kB
907/18 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016
Usnesení č.730 129 kB
187 kB
911/18 Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018
Usnesení č.731 125 kB
184 kB
910/18 Návrh na jmenování náhradníka Státní volební komise
Usnesení č.732 126 kB
185 kB
906/18 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
Usnesení č.733 129 kB
185 kB
922/18 Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
ikonka - mění usnesení usn. 726/2012
Usnesení č.734 137 kB
166 kB
905/18 Návrh na obeslání 2. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (19. – 23. listopadu 2018, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 130 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.734
Usnesení č.735 126 kB
186 kB
928/18 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 8. listopadu 2018
Usnesení č.736 127 kB
186 kB
925/18 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael a na Palestinských územích ve dnech 13. až 15. listopadu 2018
Usnesení č.737 128 kB
186 kB
929/18 Zpráva o účasti předsedy vlády na celonárodních oslavách v Martině dne 30. října 2018
Usnesení č.738 124 kB
184 kB
935/18 Připomenutí konce první světové války a uctění památky padlých
Usnesení č.739 130 kB
187 kB
934/18 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí
Příloha č.1 284 kB
69 kB
Příloha č.1 k usnesení č.739
Usnesení č.740 128 kB
186 kB
932/18 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
Usnesení č.741 128 kB
186 kB
936/18 Účast předsedy vlády na Konferenci k Libyi ve dnech 12. a 13. listopadu 2018 v Palermu, Italská republika
Usnesení č.742 127 kB
186 kB
937/18 Pracovní návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše ve Francii ve dnech 10. - 12. listopadu 2018 u příležitosti oslav výročí konce I. světové války
Usnesení č.743 126 kB
186 kB
938/18 Pracovní návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše v Dánském království dne 13. listopadu 2018
Usnesení č.744 Informace o záměru dalšího rozvoje Státní tiskárny cenin čj. D342/2018
Usnesení č.745 Návrhy na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V301/2018
764/18 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“
903/18 Informace o ukončení Programů průmyslové spolupráce v ČR a zřízení pracovní skupiny za účelem nastavení nového systému podpory průmyslové spolupráce v oblasti obrany v ČR
917/18 Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2017 (předložil předseda vlády)
924/18 Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem" (předložila ministryně financí)
926/18 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2018 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
909/18 Informace k připravované veřejné zakázce - Material Corrossion Test (MaCoTe) v podzemní laboratoři Grimsel Test Site (GTS) (předložila ministryně průmyslu a obchodu)
923/18 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce (předložila ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk