Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-10-31
Program jednání 166 kB
67 kB
Dodatek č.1 133 kB
62 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.699 130 kB
184 kB
842/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.700 131 kB
182 kB
889/18 Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 295)
Příloha č.1 127 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.700
Usnesení č.701 130 kB
182 kB
895/18 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 296)
Příloha č.1 176 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.701
Usnesení č.702 128 kB
182 kB
897/18 Způsob výběru evropských žalobců a evropských pověřených žalobců za Českou republiku podle nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
Příloha č.1 213 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.702
Usnesení č.703 133 kB
183 kB
894/18 Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2016 č. 514 a na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 5. října 2015 č. 791
ikonka - mění usnesení usn. 514/20016 , usn. 791/2015
Usnesení č.704 127 kB
182 kB
898/18 Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky.
Usnesení č.705 131 kB
186 kB
885/18 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
ikonka - mění usnesení usn. 664/2017
Usnesení č.706 135 kB
184 kB
899/18 Návrh na obeslání 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (Versailles, 13. – 16. 11. 2018)
Příloha č.1 146 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.706
Usnesení č.707 138 kB
186 kB
882/18 Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 9. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 3. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (Šarm aš-Šajch, Egypt, 17. – 29. listopadu 2018)
Příloha č.1 122 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.707
Usnesení č.708 128 kB
182 kB
892/18 Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 3. až 6. listopadu 2018
Usnesení č.709 128 kB
182 kB
893/18 Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Spolkové republiky Německo dne 19. října 2018
Usnesení č.710 153 kB
188 kB
884/18 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2018
Usnesení č.711 127 kB
184 kB
919/18 Odvolání a jmenování členů a ustanovení předsedy Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.712 124 kB
180 kB
918/18 Pověření k připojení se ke společnému prohlášení Rovnost žen a mužů jako priorita Evropské unie dnes a v budoucnu
Usnesení č.713 126 kB
182 kB
916/18 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 2. listopadu 2018
745/18 Úvěrové financování rozvoje dopravní infrastruktury ČR z prostředků EIB
802/18 Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023
886/18 Veřejná zakázka „Náhradní díly – zbraně ČZ“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)
887/18 Informace o veřejné zakázce „Rozvoj OTS VŘ PozS (Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil AČR) k naplnění schopností FMN (Federated Mission Networking)“ (předložil ministr obrany)
772/18 Informace o veřejné zakázce Originální náhradní díly výrobce Renault Truck Defence za účelem obchodu a servisu (předložil ministr obrany)
900/18 Informace o veřejné zakázce „Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům programů 107V081, 107V321, 107V221, 107V412, 107V682, 107V421, 107V599, 107V491, 107V499, 107V691“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk