Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2018-10-24
Program jednání 160 kB
66 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.683 130 kB
164 kB
704/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.684 129 kB
186 kB
788/18 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.685 130 kB
185 kB
874/18 Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 290)
Příloha č.1 133 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.685
Usnesení č.686 130 kB
186 kB
875/18 Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 291)
Příloha č.1 124 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.686
Usnesení č.687 131 kB
185 kB
876/18 Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 293)
Příloha č.1 132 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.687
Usnesení č.688 128 kB
184 kB
873/18 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2018
Usnesení č.689 131 kB
166 kB
862/18 Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018
Příloha č.1 42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.689
Usnesení č.690 127 kB
184 kB
870/18 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2018
Usnesení č.691 129 kB
186 kB
863/18 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 51)
Příloha č.1 495 kB
Příloha č.1 k usnesení č.691
ikonka - bylo změněno Usnesení č.692 132 kB
168 kB
879/18 Návrh ke složení Bezpečnostní rady státu
ikonka - bylo změněno usn. 206/2019
ikonka - mění usnesení usn. 457/2018 , usn. 247/2018 , usn. 48/2018 , usn. 360/2017 , usn. 544/2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.693 127 kB
186 kB
880/18 Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Příloha č.1 191 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.693
ikonka - bylo zrušeno usn. 410/2019
ikonka - mění usnesení usn. 1323/2001 , usn. 175/2017 , usn. 963/2014 , usn. 906/2011 , usn. 754/2011 , usn. 302/2010
Usnesení č.694 129 kB
185 kB
872/18 Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
ikonka - mění usnesení usn. 589/2017
Usnesení č.695 127 kB
184 kB
877/18 Návrh na zrušení usnesení vlády ČR ze dne 4. 2. 2004 č. 114 + P k informaci o počtu zbytkových státních podniků ke dni 30. června 2003 a k postupu ukončování jejich činnosti
ikonka - ruší usnesení usn. 114/2004
Usnesení č.696 132 kB
188 kB
896/18 Účast zahraničních hostů na oslavách 100. výročí vzniku Československa ve dnech 26. – 28. října 2018
Usnesení č.697 133 kB
186 kB
888/18 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Lesy České republiky, s. p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.698 127 kB
184 kB
883/18 Návrh na vytvoření dotačního titulu pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2018
869/18 Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k návrhům veřejné ochránkyně práv na úpravu postupů při přezkumu didaktických testů společné části maturitní zkoušky prováděného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
867/18 Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 – září 2018 (předložil ministr zdravotnictví)
871/18 Veřejná zakázka "Munice 84 mm pro ruční protitankovou zbraň Carl Gustaf (CG)", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk